Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Phú Thọ 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2023 theo Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 15/8/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức khối Đảng tỉnh Phú Thọ, gồm các văn bản sau:

 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;
 3.  Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức)
 4. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
 5.  Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (2019)
 6. Luật Thanh niên 2020
 7.  Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 8.  Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (2018)
 9.   Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII (2022)
 10.  Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 11. Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 12. Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu , giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
 13. Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy
 14.  Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 15.  Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2023

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Phú Thọ 2023
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Phú Thọ 2023

Câu 1. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là?

a) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

b) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và hai đảng viên chính thức giới thiệu.

c) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên giới thiệu.

d) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và ba đảng viên chính thức giới thiệu.

Đáp án A

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

b) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp luật định.

c) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Đáp án A

Câu 3. Căn cứ tuyển dụng công chức  

a) Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan quản lý công chức.

c) Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

Đáp án A

Câu 4. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?

a) Tổ chức chính trị

b) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

c) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

d) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

a) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

b) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

c) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đáp án A

Câu 6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

A.Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

B.Hiệp thương dân chủ

C.Nguyên tắc tập trung dân chủ

D.Đoàn kết, chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Đáp án C

Câu 7. Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp

a) 3     b) 4     c) 5    d) 6

Đáp án B

Câu 8. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  hiện hành   Hình thức kỷ luật   Đối với hội viên Hội LHPNVN là?

a) khiển trách.

b) Khiển trách, cảnh cáo

c) Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ

Đáp án A

Câu 9. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó?

a) phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên

b) xây dựng Đảng là trung tâm; phát triển kinh tế – xã hội là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên

c) phát triển kinh tế – xã hội trọng yếu, thường xuyên; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là là trung tâm

Đáp án A

10. Quyết định kỷ luật của tổ chức đảng cấp trên kỷ luật đảng viên vi phạm có hiệu lực:

A.Sau khi tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật

B.Sau khi ký ban hành quyết định kỷ luật

C.Sau khi công bố quyết định kỷ luật

D.Từ ngày ký quyết định kỷ luật

Đáp án C

Câu 11. Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành , quy định?

A.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

B.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, thành phố.

C.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

D.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”.

Câu 12. Theo Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư  thì  Quan hệ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy với bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy cơ sở là?

a) quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

b) quan hệ phối hợp, hướng dẫn, trao đổi trong việc thực hiện công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp

c) quan hệ phối hợp

d) quan hệ hợp tác, phối hợp

Đáp án A

Câu 13. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030:

a) 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

b) 60% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

c) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

d) 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Đáp án A

Câu 14. Nội dung nào dưới đây thuộc Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

a) Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

b) Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

c) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác đểbổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Đáp án A

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức  tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *