Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020 để bạn đọc tham khảo trong quá trình tìm hiểu Luật Thanh niên cũng như ôn thi công chức, viên chức.

Câu 1. Thanh niên là công dân Việt Nam?

a) từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.    b) từ đủ 156 tuổi đến 30 tuổi.

c) từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.   d) từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thanh niên 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020

Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

a) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

b) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

c) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đáp án A

Câu 3.  Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là?

a) tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

b) tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

c) tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

d) tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

Đáp án C

(Tải Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 tại đây)

Câu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ai quy định?

a) Thủ tướng Chính phủ   b) Chính phủ  c) Bộ Nội vụ  d) Quốc hội

Đáp án A

Câu 5. Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo đảm nguyên tắc?

a) bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thông lệ quốc tế.

b) bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

c) bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Đáp án B

Câu 6. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm?

a) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thanh niên;

b) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và chính sách, pháp luật về thanh niên;

c) Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước.

d) Tất cả nội dung trên

Đáp án D

Câu 7.  Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

b) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

c) Hội Sinh viên Việt Nam

d) Tất cả tổ chức trên

Đáp án A

Câu 8. Theo Luật Thanh niên năm 2020 thì thanh niên có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

a) Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của cá nhân theo quy định của Hiến phápvà pháp luật

b) Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến phápvà pháp luật

c) Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp

d) Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của  pháp luật

Đáp án B

Câu 9. Theo Luật Thanh niên, cơ quan nào bảo đảm nguồn lực để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, đối với thanh niên theo quy định của pháp luật.

a) Nhà nước

b) Quốc hội

c) Chính phủ

d) UBND các cấp

Đáp án A

Câu 10. Theo Luật Thanh niên năm 2020, Thanh niên có bao nhiêu trách nhiệm?

a) 03 trách nhiệm (Trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhà nước, bản thân)

b) 04 trách nhiệm (Trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội,gia đình, bản thân)

c) 02 trách nhiệm (Trách nhiệm đối với Tổ quốc, gia đình)

d) 05 trách nhiệm (Trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội,gia đình, bản thân)

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020, gồm 48 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *