Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Phú Thọ

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 của tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 03/QĐ-HĐT ngày 26/5/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Phú Thọ.

I. Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008,
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).
 6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 8. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. (phần công chức)
 11.  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần công chức)
 12. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 13. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 14. Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 15. Thông tư 06/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 16. Kế hoạch 1782/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025.
  Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Phú Thọ
  Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Phú Thọ

II. Danh mục tài liệu ôn tập nâng ngạch công chức lên ngạch kế toán viên

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008,
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).
 6. Luật Kế toán
 7. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 10.  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần công chức)
 11. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 13. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 14. Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
 15. Kế hoạch 1782/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025.

III. Danh mục tài liệu ôn tập nâng ngạch công chức lên ngạch kiểm lâm viên

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008,
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).
 6. Luật Lâm nghiệp
 7. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 10.  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần công chức)
 11. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 13. Nghị định 01/2019/NĐ-CP  ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.
 14. Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
 15. Kế hoạch 1782/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025.

IV. Danh mục tài liệu ôn tập thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Luật Viên chức năm 2010;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức).
 6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 8. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 9. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 11.  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần viên chức)
 12. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 13. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 14. Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 15. Thông tư 06/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 16. Kế hoạch 1782/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025.

V. Danh mục tài liệu ôn tập thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Luật Viên chức năm 2010;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức).
 6. Luật kế toán 2015
 7. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 8. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 10.  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần viên chức)
 11. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 13. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 14. Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
 15. Kế hoạch 1782/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Câu 1. Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) HĐND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 2. Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

d) Bộ Chính trị

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do

A.Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

B.Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định

C.Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định

D.Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

A.Chủ tịch nước

B.Chủ tịch quốc hội

C.Chính phủ

D.Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Đáp án C

Câu 5. Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

c) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

d) Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

Đáp án D

Câu 6. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 7. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 8. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 9. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

c) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Đáp án D

Câu 10. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?

a) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

b) văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

c) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở pháp lý để ban hành văn bản.

đáp án A

Câu 11. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”?

a) xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

b) xin phép, xin chào, xin cảm ơn, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

c) xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn giúp đỡ, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe,.

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 của tỉnh Phú Thọ:

+ Tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên tỉnh Phú Thọ năm 2023: Gồm 1247 câu ( lưu ý: Thiếu mục 15-16)

Tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức lên ngạch kế toán viên tỉnh Phú Thọ năm 2023, Gồm 1013 câu (Lưu ý: Thiếu mục 6, 13-15)

Tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức lên ngạch kiểm lâm viên tỉnh Phú Thọ năm 2023, Gồm 1013 câu (Lưu ý: Thiếu mục 6, 13-15)

Tài liệu ôn tập thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên tỉnh Phú Thọ 2023 Gồm 1195 câu (lưu ý thiếu mục 16)

Tài liệu ôn tập thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch kế toán viên tỉnh Phú Thọ 2023 Gồm 1195 câu (lưu ý thiếu mục 6, 14-15)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *