Nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng được nêu tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”.

Nội dung tuyên truyền pháp luật PCTN

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 gồm:

– Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

– Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Nội dung tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng
Nội dung tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

– Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

(Slide bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng 2018)

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các vấn đề mới về: hành vi tham nhũng,; phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

– Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

(Bộ câu hỏi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

– Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Slide bài giảng Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng

– Các sự kiện, vấn đề chính trị – pháp lý – kinh tế – văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Mục tiêu tuyên truyền pháp luật PCTN

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức , ý thức chấp hành, tìm hiểu, học tập pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và ý thức tuân thủ pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển bền vững, ổn định, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Xem Clip tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP củaTiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh

tải toàn văn Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *