Năm 2019, sáp nhập 58 bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg   Phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo đó:

1. Giai đoạn 2019-2020

– Tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trưng ương:

+ Săp xếp giảm ít nhất 2 đầu mối của các Ban trực thuộc ;

+ Kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện  giải quyết dịch vụ công trực tuyến  và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;

Quyết định số 856/QĐ-TTg   Phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

+ Cơ cấu lại Tạp chí bảo hiểm xã hội và Báo bảo hiểm xã hội  phù hợp với Quyết định 362/QĐ-TTg  ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt quy hoạch phát triển  và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

– Năm 2019, tại Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: Thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cụ thể:

+ Giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội)

+ Giảm 58 bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn.

– Sắp xếp giảm bảo hiểm xã hội cấp huyện  đối với huyện thuộc diện phải sắp xếp  theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quyết định số 856/QĐ-TTg   Phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Tinh giản biên chế của ngành Bảo hiểm xã hội

– Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình , bảo đảm đến năm 2021  đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.

2. Giai đoạn 2021-2025

– Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn  các đơn vị trực thuộc tại Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

– Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế  so với tổng biên chế được giao  của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2015.

Tải toàn văn Quyết định số 856/QĐ-TTg   Phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *