Quảng Nam quy định mức kinh phí tuyển dụng công chức, viên chức

Ngày 02/11/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn Nghị quyết để bạn đọc tham khảo, áp dụng:

NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng
công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Xét Tờ trình số 6031/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi
(xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triệu tập, trưng dụng thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
2. Các tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nội dung, mức chi
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Trường hợp một đối tượng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong cùng một thời điểm của kỳ thi thì được hưởng 01 mức bồi dưỡng cao nhất.
2. Thời gian được hưởng mức chi theo quy định tại Nghị quyết này là thời
gian thực tế thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền.
3. Trường hợp các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này thực  hiện nhiệm vụ trong các ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ thì được hưởng mức bồi dưỡng bằng 1,5 lần (150%) mức quy định của Nghị quyết.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước
hiện hành.
2. Nguồn thu phí dự tuyển được trích lại.
3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình
thực hiện, trường hợp có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Khi Trung
ương có quy định mới về nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thì áp dụng theo các văn bản đó.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp
thứ 18 thông qua ngày 02 tháng 11 năm 2020./

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phan Việt Cường

Tải Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải phụ lục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *