Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Đoàn thể tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn công chức, viên chức khối Đảng tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021 được biên soạn theo Thông báo số 06/TB-HĐTNN ngày 12/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa, tập trung vào các văn bản sau:

1. Chuyên đề 1 : Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

2. Chuyên đề 2:  Những vấn đề cơ bản về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Chuyên đề 3: Công chức, công vụ

3.1. Luật cán bộ công chức

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa 2021
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa 2021

3.2. Luật Viên chức

3.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

4. Chuyên đề 4: Thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Đảng

4.1. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

4.2. Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng;

4.3. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng;

4.4. Quyết định số 223-QĐ/TW, ngày 06/03/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Đoàn thể tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021:

Câu 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là?

a) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

b) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

c) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các công dân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đáp án B

Câu 2. Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương gồm

a) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận TQVN

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (cấp tỉnh, cấp huyện)

Đáp án C

Câu 3. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam thể hiện ở?

a) tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân hoặc tính thời đại.

b) tính giai cấp, tính dân tộc và tính thời đại.

c) tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân và tính thời đại.

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

a) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

b) Được bảo đảm các trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật.

c) Được tăng lương trước thời hạn.

d) Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Mục đích của đánh giá viên chức là?

a) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

b) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

c) để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Đáp án C

Câu 6. Theo quy định 66-QĐ/TW thì Văn bản của Đảng chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi ?

a) chính cơ quan đã ban hành văn bản và cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

b) chính cơ quan đã ban hành văn bản

c) cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

d) chính cơ quan đã ban hành văn bản, hoặc cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

Đáp án D

Câu 7. Theo hướng dẫn số 36 thì ai có trách nhiệm thẩm định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

a) Cán bộ, nhân viên được giao soạn thảo văn bản

b) Người ký văn bản

c) Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòng

d) Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan

Đáp án C

Câu 8. Theo nguyên tắc ban hành văn bản của cấp ủy tình thì Văn bản của cấp uỷ tỉnh chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?

a) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành và bằng văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

b) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành hoặc bằng văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

c) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành

a) văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đáp án B

Câu 9. Theo nguyên tắc ban hành văn bản của cấp ủy tình thì Văn bản của cấp uỷ tỉnh chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?

a) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành và bằng văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

b) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành hoặc bằng văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

c) văn bản của chính cấp uỷ tỉnh đã ban hành

a) văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Đoàn thể tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021, gồm 432 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. làm sao để tải Bộ trắc nghiệm này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *