Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021, gồm 1046 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021 được biên soạn theo Thông báo  của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021, tập trung vào các chuyên đề sau:

Danh mục tài liệu ôn thi năm 2021 tỉnh Trà Vinh

Nội dung 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị

Nội dung 2 . Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Nội dung 3 . Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung 4 . Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Nội dung 5. Luật cán bộ, công chức
Nội dung 6 .  Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019.

Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh 2021
Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh 2021

Nội dung 7 .  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung 8.Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung 9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nội dung 10. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung 11. Luật Phòng, chống tham nhũng

Nội dung 12. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Trà Vinh

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021,  gồm 1046 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1.  Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

a) Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ     b) Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

c) Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ     d) Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 2. 5 tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Thanh niên xung phong

b) Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

c) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đáp án C

Câu 3.  Theo HIến pháp 2013 Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?

a) lấy ý kiến Nhân dân và theo trình tự, thủ tục do luật định

b) lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do pháp luật định

c) lấy ý kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 6. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Ai là người ban hành quy chế đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình?      

a) Bộ Trưởng Bộ nội vụ      b) Giám đốc Sở nội vụ

c) Người đứng đầu cơ quan cơ quan quản lý công chức

d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức

Đáp án D

Câu 7. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

a) Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

b) Người tập sự có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

d) Không có đáp án đúng

Đáp án C

Câu 8: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài sản tham nhũng như thế nào?

A) Tài sản tham nhũng phải được thu hồi theo quy định của pháp luật.

B) Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp theo quy định của pháp luật.

C) Tài sản tham nhũngphải được tịch thu theo quy định của pháp luật.

D) Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật.

Đáp án D 

Câu 9. Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?

a) cải cách lập pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b) cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d) cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức điều hành của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021, gồm 1046 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

8 Bình luận

  1. Nguyễn Hoàng Nhân

    Thầy ơi cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021, gồm 1046 câu.

  2. Thầy ơi cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021 Ạ

  3. Nguyễn Văn Diện

    Thầy cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung năm 2022 thi công chức tỉnh Trà Vinh ạ

  4. Thầy ơi, cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *