Tài liệu thi thăng hạng cán sự lên chuyên viên tỉnh Đăk Lăk 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên  tỉnh Đăk Lăk năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch  thăng hạng viên chức từ cán sự  lên chuyên viên  tỉnh Đăk Lăk năm 2021 được biên soạn theo giới hạn ôn tập của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính năm 2021 của tỉnh Đắk Lăk, gồm:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013. (Học phần Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, chính quyền địa phương)

2. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Điều 2)

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (Học từ chương I đến Chương III)

Tài liệu thi viên chức sự nghiệp tỉnh Đăk Lăk năm 2021
Tài liệu thi thăng hạng cán sự lên chuyên viên tỉnh Đăk Lăk 2021

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

6. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

8. Tài liệu về quản lý hành chính của nhà nước chương trình bồi dưỡng chuyên viên do Học viện Hành chính quốc gia biên soạn và xuất bản 2019.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên  tỉnh Đăk Lăk năm 2021 gồm 531 câu: 

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

a) Là cơ quan chấp hành của Nhà nước.       b) Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

c) Là cơ quan quyền lực của nhà nước.       d) Là cơ quan quyền lực của Quốc hội.

Đáp án B

Câu 2.  Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?

a) Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

b) Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật.

d) Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Đáp án C

Câu 3.  Theo Luật Viên chức 2010 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 4. Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?

a) đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

b) đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

c) đồng bộ, thống nhất phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

d) có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì Quyền lợi nào dưới đây không phải là quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước?

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả tốt trong đào tạo, bồi dưỡng.

Đáp án D

Câu 6. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?

a) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp dùng chữ số

b) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng

c) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên  tỉnh Đăk Lăk năm 2021 gồm 531 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *