Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2021, gồm 693 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2021 được biên soạn theo Thông báo danh mục tài liệu ôn tập Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2021 trên website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh vào 09/10/2021, tập trung vào các văn bản sau:

TTNội dung
1Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 (Chương I, II, V, VI, VII, VIII, IX)
2Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008
3Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (Điều 1)

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021
4Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Chương I, II, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI)
5Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 (Khoản 1 đến Khoản 7 và Khoản 32 đến Khoản 53 Điều 1)
6Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Chương I, Chương II (Mục 1, 2), Chương III (Mục 3)
7Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Khoản 1 đến Khoản 9 và Khoản 16, Điều 2)
8Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương I, Chương II, Chương III (Mục 1, 2, 7), Chương IV, Chương V)
9Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
10Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2021:

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 2. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Quyền lực nhà nước là?

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồm?

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm, buộc thôi việc

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 6. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?

a) Nghị quyết, quyêt định, chỉ thị   b) Nghị quyêt, quyết định   c) Nghị quyết, chỉ thị

Đáp án B

Câu 7. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Hiến pháp; Bộ luật, luật , nghị quyết    b) Hiến pháp; Bộ luật, luật   c) Hiến pháp; luật , nghị quyết

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?

a) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

b) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

c) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính

d) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2021, gồm 693 câu (Lưu ý không có Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ).

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *