Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên, chuyên viên chính chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức lên chuyên viên, chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi được biên soạn theo Thông báo 02/CV-HĐ ngày 27/9/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 về ban hành Danh mục tài liệu và một số nội dung liên quan kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021, gồm các văn bản sau:

1. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành năm 2018.
2. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
3. Luật Cán bộ, công chức (Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH).
4. Luật Viên chức (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH).

5. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi 2021
Tài liệu thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi 2021

6. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Văn bản hợp nhất số 22/VBHNVPQH).
7. Luật Phòng, chống tham nhũng (Văn bản hợp nhất số 11/VBHNVPQH).
8. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
9. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
10. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII ngày 19/5/2018) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
11. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
12. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
13. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
14. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
15. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
16. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.
17. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

18. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX

19. Chuyên đề những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  ở Việt Nam hiện nay

20. Chuyên đề xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

21. Chuyên đề nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

22. Chuyên đề chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức

23. Chuyên đề Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

24. Quyết định 768/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025

25. Những vấn đề thực tiễn của cơ quan,đơn vị, địa phương

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên, chuyên viên chính chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Câu 1.  Theo hiến pháp năm 2013 thì Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

a) Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

b) Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

c) Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

d) Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Đáp án B

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2018 thì Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?

a) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

c) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật.

Đáp an A

Câu 3. Theo Luật Viên chức thì Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức không được?

a) Thông báo cho viên chức    b) Thông báo đến gia đình

c) công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập.    d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã?

a) Chủ tịch UBND cấp huyện    b) UBND cấp huyện    c) HĐND cấp xã  d) Chủ tịch HĐND cấp xã

          Đáp án C

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

A) Vợ hoặc chồng.    B) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.

C) Bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.   D) Con, anh, chị, em ruột.

Đáp án B 

Câu 6. Theo quan điểm của Nghị quyết 26  thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa  xây và chống, trong đó?

a) xây là nhiệm vụ quan trọng, thường, chống xuyên là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài

b) xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

c) xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, chống là nhiệm vụ quan trọng

Đáp án B

Câu 7.  Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?

a) Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

b) Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

c) Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền

Đáp án B

Câu 8. Đâu không phải là Nội dung quản lý viên chức?

a) Tổ chức thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp. Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với viên chức. Tổ chức thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức.

c) Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu đối với viên chức. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về viên chức.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức.

d) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về viên chức

          đáp án D

Câu 9. Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?

a) được hưởng chế độ thôi việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

b) không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

c) không được hưởng chế độ thôi việc và không được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 10. Chi phí đào tạo  đền bù bao gồm?

a) học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp

b) học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, lương và các khoản phụ cấp

c) học phí và các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp

Đáp án A

Câu 11. Vị trí và chức năng của phòng chuyên môn cấp huyện là?

a) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật

b) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật

c) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật

Đáp án A

Câu 12. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

b) Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) Nguyên tắc tập trung dân chủ; Nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước

d) Tất cả nguyên tắc trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính thăng hạng viên chức lên chuyên viên, chuyên viên chính chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 gồm hơn 800 câu trắc nghiệm- Lưu ý: Không có Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành năm 2018, các văn bản của tỉnh Quảng Ngãi, chuyên đề từ 20-25).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *