Tài liệu thi công chức hành chính Nhà nước thành phố Đà Nẵng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối hành chính Nhà nước thành phố Đà Nẵng 2021, gồm 804 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Nhà nước thành phố Đà Nẵng 2021 được biên soạn theo thông báo 49/TB-HĐTD ngày 09/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Đà Nẵng nội dung tài liệu thi công chức năm 2021 của thành phố Đà Nẵng, gồm các nội dung sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

3. Luật Cán bộ, công chức 2008

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

5. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Tài liệu ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tài liệu thi công chức hành chính Nhà nước thành phố Đà Nẵng 2021

6.Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (phần thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản)

7, Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

8. Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

9. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,

10. Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11. Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018)

12. Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

13. Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

 14. Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới

15. Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội : Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

16. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17. Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Dưới đây là Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối hành chính Nhà nước thành phố Đà Nẵng 2021.

Câu 1. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là?

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?

a) Chính quyền địa phương ở phường là cấp chính quyền địa phương

b) Chính quyền địa phương ở phường là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

c) Chính quyền địa phương ở phường là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

c) Chính quyền địa phương ở phường là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Chính phủ quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung 2019 thì Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

b) Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm không hoàn thành nhiệm vụ

c) Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng ; 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thì Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải?

a) trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên phải.

b) trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

c) trùm lên khoảng 1/2 chữ ký về phía bên trái.

Đáp án B

Câu 5. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu, Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua Hệ thống này đối với các cuộc họp của Ủy ban nhân dân?

a) năm 2023   b) năm 2025  c) năm 2027  d) năm 2030

Đáp án B

Câu 7. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 8. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì  Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố?

a) có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

b) là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

c) có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách.

d) là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách.

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì Chủ tịch quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của?

a) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

b) Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

c) Ủy ban nhân dân quận

d) Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đáp án B

Câu 10 .   Theo Mục tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì Đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng bao nhiêu USD?

a) Khoảng 8.500 USD   b) Khoảng 8.600 USD c) Khoảng 8.700 USD   d) Khoảng 8.800 USD

Đáp án C

Câu 11. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối Nhà nước thành phố Đà Nẵng 2021, với 804 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *