Tài liệu thi viên chức ngành Giao thông vận tải năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành Giao thông vận tải năm 2021, gồm 873 câu tập trung vào các văn bản sau:

STTVăn bản
1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;
2Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;
3Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
4Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
5– Luật Viên chức năm 2012;- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Tài liệu thi viên chức ngành Giao thông vận tải năm 2021
Tài liệu thi viên chức ngành Giao thông vận tải năm 2021
6Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
7Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (đối với các nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức);
8Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;
9Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
10Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (đối với các nội dung liên quan đến đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức);
11Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
12Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
13Quyết định số 2643/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cụm phà Vàm Cống trực thuộc Cục Quản lý đưởng bộ IV.
14Các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành Giao thông vận tải năm 2021:

Câu 1.  Theo Luật Tổ chức Chính phủ thì Thành viên Chính phủ bao gồm?

a) Bộ trưởng     b)Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

d) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải căn cứ vào?

a) chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm hoàn thành được nhiệm vụ được giao

c) chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì Xung đột lợi ích là?

a) tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

b) tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

c) tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung 2020 thì  Văn bản quy định chi tiết chỉ được?

a) quy định nội dung được giao và được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

b) quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

c) quy định nội dung được giao hoặc không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

Đáp án B

Câu 5. Một trong những chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức là?

a)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; nhập chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

b)Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

c)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 6. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng?

a) thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

b) không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

c) thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

d) thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ?

a) được hưởng chế độ thôi việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

b) không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

c) không được hưởng chế độ thôi việc và không được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bản nào dưới đây không thuộc Các loại văn bản hành chính?

a) Giấy đi đường   b) Bản cam kết  c) Giấy biên nhận hồ sơ   d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 10 Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

a) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) trước ngày 30 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đáp án B

 Câu 11. Người có thẩm quyền hủy  kết quả thi đối với thí sinh vi phạm lỗi nào dưới đây

a)Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi; Đánh tráo bài thi hoặc thi hộ hoặc bị đình chỉ thi.

b) đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

c) Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành Giao thông vận tải năm 2021, gồm 873 câu (Lưu ý: Không có các văn bản tứ số thứ tự 12 đến 14).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *