Tài liệu thi công chức các phường Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2022  theo Thông báo số 146/TB-HĐTD ngày 10/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức quận Hải Châu năm 2022 về thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Hải Châu năm 2022, tập trung vào các chuyên đề sau: 

 1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;
 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
 6. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
 7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về về công tác văn thư.
 8.  Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 9.  Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 10. Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức  ngạch chuyên viên và tương đương  (Ban hành kèm theo Quyết định 3309/QĐ-HCQG  ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Quốc gia
 11. Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 13.  Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 14. Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội : Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 15.  Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Tài liệu thi viên chức ngành Giáo dục quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Tài liệu thi công chức các phường Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2022:

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?

a) quốc gia của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

b) quốc gia độc lập của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

c) quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Đáp án C

Câu 2. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào bầu?

a) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu

b) Hội đồng nhân dân cùng cấp trên

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu

Đáp án A

Câu 3. Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) HĐND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 4. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân theo đề nghị của?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?

a) Chính quyền địa phương ở Quận là cấp chính quyền địa phương

b) Chính quyền địa phương ở Quận là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

c) Chính quyền địa phương ở Quận là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

d) Chính quyền địa phương ở Quận là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Chính phủ quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

Đáp án B

Câu 6. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

a) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

b) có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

c) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực

Đáp án A

Câu 7. Trong giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

a) 15%     b) 20%      c) 25%          d) 30%

Đáp án B

Câu 8. Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

c) Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

d) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

Đáp án A

Câu 9. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 10. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên là?

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

c) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

d) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2022, gồm hơn 1000 câu.

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *