Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2022,  theo Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 20/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh về định hướng nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2022.

1.Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam  

2.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

3.Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

4.Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW

5.Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về thi hành Điều lệ Đảng

6. Quyết định 217-QĐ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành  Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;

7. Quyết định 218/QĐ-TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh 2022
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh 2022

8.Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

9.Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ luật Đảng và đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 05-HD/UBTKTW  ngày 21/11/2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW

10. Quy định số: 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành trung ương quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

11. Quyết định 212-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

12.Quy định 46-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
13.Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở

14.Luật Cán bộ, công chức 2008 (Chương I. Những quy định chung; Chương II. Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 (khoản 1 khoản 2 Điều 1).

15. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (chương I, quy định chung, chương II các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật;

16. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

17. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

18.Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tập trung vào mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu)

19.Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong  tình hình mới” (tập trung vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp)

20.Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (tập trung vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp)

21.Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (tập trung vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp)

22.Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030 (tập trung vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp)

23. Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Câu 1. Đại hội chỉ hợp lệ khi?

a) có ít nhất hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

b) có ít nhất một phần hai số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

c) có hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

Đáp án A

Câu 2.    Nghị quyết Đại hội XIII  Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm  bao nhiêu đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, bao nhiêu đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết?

a) 170 đồng chí chính thức và 30 đồng chí dự khuyết

b) 180 đồng chí chính thức và 20 đồng chí dự khuyết

c) 190 đồng chí chính thức và 30 đồng chí dự khuyết

d) 190 đồng chí chính thức và 20 đồng chí dự khuyết

Đáp án B

Câu 3. Nội dung nào sau đây được coi là không vi phạm những điều đảng viên không được làm:

A.Phát ngôn có nội dung trái với nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

B.Phát biểu, nêu ý kiến khác nhau trong các cuộc hội thảo khoa học, hội nghị được cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

C,Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

D.Đăng những thông tin thuộc danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Đáp án B

Câu 4. Quyết định kỷ luật của tổ chức đảng cấp trên kỷ luật đảng viên vi phạm có hiệu lực:

A.Sau khi tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật

B.Sau khi ký ban hành quyết định kỷ luật

C.Sau khi công bố quyết định kỷ luật

D.Từ ngày ký quyết định kỷ luật

Đáp án C

Câu  5. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với  Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền kết nạp đảng viên?

a) Do tập thể đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.

b) Do Ban Thường vụ cơ sở xem xét, quyết định.

c) Do Bí thư đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.

d) Do Thường trực đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.

Đáp án A

Câu 6. Nguyên tắc nào dưới đây là nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Quy chế giám sát và phản biện xã hội…(theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013

a) Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội;

b) Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng;

c) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan;

d) Đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng.

Đáp án B

Câu 7. Đảng viên  Tổ chức lực lượng, có tính chất phe nhóm, dòng họ để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử trái quy định vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội thì kỷ luật bằng hình thức ?

a) Khiển trách   b) Cảnh cáo   c) Cách chức   d) Khai trừ

Đáp án D

Câu 8. Quy định 04-Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy, gồm những cơ quan nào?

a) Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính

b) Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính

c) Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Trường Chính trị

d) Văn phòng, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận

Đáp án A

Câu 9. Theo Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì Ban có dưới  bao nhiêu người được bố trí trưởng ban và 1 phó trưởng ban?

a) 05 người     b) 10 người   c) 15 người   d) 20 người

đáp án B

Câu 10. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

A.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

B.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

C.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định.

D.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác.

Đáp án A

Câu 11. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

Đáp án B

Câu 12. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

Câu 13. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?

a) 03 tháng    b) 06 tháng   c) 09 tháng   d) 12 tháng

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2022, gồm 778 câu (Lưu ý: Thiếu mục 8,12, 13, 18-24)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *