Đánh giá cán bộ công chức viên chức mỗi năm chỉ thực hiện 01 lần

Đánh giá cán bộ công chức viên chức mỗi năm chỉ thực hiện 01 lần. Đó là quy định tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP  ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (hiện nay việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung môt số điều Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Thời điểm đánh giá cán bộ, công chức

  Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

(Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ 20/8/2020)

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định”

Đánh giá cán bộ công chức viên chức mỗi năm chỉ thực hiện 01 lần
Đánh giá cán bộ công chức viên chức mỗi năm chỉ thực hiện 01 lần

So với quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP thì Nghị định 88/2017/NĐ-CP bổ sung thêm cụm tử “trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm” vào trước cụm từ tháng 12. Các nội dung khác về đánh giá công chức,viên chức ở lĩnh vực giáo dục đào tạo và một số lĩnh vực khác vẫn giữ nguyên như quy định của Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

(Mẫu đánh giá, kiểm điểm tập thể, cán bộ, đảng viên năm 2019)

Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức

Nghị định 88/2017/NĐ-CP cũng quy định: Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá cán bộ công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này.

Tiêu chí đánh giá cán bộ công chức mới nhất

Báo cáo kết quả đánh giá CBCC trước 01/3 hằng năm

Nghị định 88/2017/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Nghị định này và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *