Từ 25/6/2019, Quy định mới về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cách xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP  ngày 24/4/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019, theo đó sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

(Lưu ý: hiện nay việc xếp lương đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố thực hiện theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP)

Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

– Cán bộ xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này  và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đang đảm nhiệm.

Quy định về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
Quy định về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

– Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính  quy định tại điểm a, b khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về quản lý  hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý  cho đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo. Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã đi học mà không được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học , có bằng cấp phù hợp với chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (tức là từ ngày 25/6/2019).

Về phụ cấp chức danh kiêm nhiệm

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa CBCC cấp xã theo Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương bậc 1, cộng chức vụ phụ cấp lãnh đạo nếu có của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

(Xem quy định về thi tuyển công chức cấp xã từ 2019)

Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP cũng quy định Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:  Loại 1 tối đa 23 người; Loại 2 tối đa 21 người; Loại 3 tối đa 19 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã
Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng  cán bộ , công chức cấp xã  bằng hoặc thấp hơn mức quy định nêu trên, bảo đảm đúng với chức danh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với xã, thị trấn bố trí Trưởng công an là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức nêu trên giảm 1 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã nêu trên bao gồm cán bộ công chức luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND  thì thực hiện theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

TẢI TOÀN VĂN Nghị định số 34/2019/NĐ-CP  ngày 24/4/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố(FILE PDF)

TẢI NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP FILE WORD

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *