Thi tuyển công chức cấp xã 2019: Thí sinh phải vượt qua 90 câu hỏi trắc nghiệm

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019.

Quy định mới thi tuyển công chức cấp xã

Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn, theo đó thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

(Nội quy thi tuyển công chức, viên chức )

Vòng 1: Thi trắc nghiệm

Được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính. Trường hợp UBND cấp huyện không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính  thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

Phần I. Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước , các tổ chức chính trị xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Quy định về thi tuyển công chức cấp xã

Phần II. Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

– Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần tin học.

(Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2020)

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

– Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng  cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số lượng câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

(Xem thông tin thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2020)

– Trường hợp UBND cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho người dự tuyển được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo thi vòng 1 trên máy vi tính.

– Trường hợp UBND cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm điểm thi thực hiện như sau:

+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

+ Chậm nhất là 5 ngày sau ngày chấm thi vòng 1  phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày  sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện;

thi tuyển công chức năm 2019
Thí sinh phải vượt qua vòng 1 mới được thi vòng 2

+ Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết…

Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

(Xem bài viết 4 chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ công chức)

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí chức danh công chức yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì UBND cấp huyện tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  khác nhau, đảm bảo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút

Thang điểm thi phỏng vấn hoặc thi viết: 100 điểm.

TẢI TOÀN VĂN Nghị định số 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố(FILE PDF)

TẢI NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP FILE WORD

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *