Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2024

Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức Ngành Y tế năm 2024 với  hơn 600 câu hỏi tập trung vào các nội dung ôn tập thi như (Phần mềm thi thử viên chức ngành Y tế ở cuối bài viết):

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”;

– Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

– Luật Viên chức 2010, Luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật Cán bộ, công chức và  Luật Viên chức 2019;

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ;

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Luật khám chữa bệnh năm 2023, Luật Bảo hiểm y tế  , Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm , Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2022
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2022

-. Nghị định 101/2010/NĐ-CP của Chính hủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

– Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

– Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế;

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế ; Nghị định 131/2021/NĐ-CP, Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

– Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997;

– Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức;

– Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 85/2023/NĐ-CP

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2024   

Câu  1. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong?

a) một kỳ tuyển dụng tiếp theo.        b) hai kỳ tuyển dụng tiếp theo.

c) ba kỳ tuyển dụng tiếp theo.      d) tất cả các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Đáp án A

Câu 2. Chọn đáp án đúng

a) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

b) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 69 năm.

c) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

Đáp án C

  Câu 3. Chọn đáp án đúng

a) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 33%.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2022

b) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 34%.

c) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 30%.

d) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

Đáp án d

Câu 4. Việc sắp xếp, tổ chức đối với  lĩnh vực y tế như thế nào?

a) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng hoàn thiện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

b) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

c) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 2 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2

Đáp án B

Câu 5.Chọn đáp án đúng

a) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

(Tải slide bài giảng công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình)

b) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn dân.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế năm 2020

c) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược ; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Đáp án A

Câu 6. Đầu tư cho công tác dân số là

a) Đầu tư cho phát triển.   b) Đầu tư cho tương lai c) Đầu tư cho thế hệ sau

Đáp án A

Câu 7. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 8.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức Ngành Giáo dục)

(Hướng dẫn xử lý kỷ luật công chức, viên chức)

Câu 9.   Người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam thì Thẩm quyền quyết định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế tại cửa khẩu?

a) Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch

b) Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

c)  Người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Câu 10.  Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân

a) Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin;

b) Bảo đảm thông tin trao đổi đúng với nội dung công việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân cần hướng dẫn, trả lời

c) Giữ gìn bí mật thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật cơ quan, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 11. Chất thải lây nhiễm bao gồm?

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao; Chất thải giải phẫu

b) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao.

c) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm thấp; Chất thải giải phẫu

Đáp án A

Câu 12. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của  cán bộ, công chức, viên chức là?

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng

a) Bằng 5,5% tiền lương tháng

a) Bằng 6,5% tiền lương tháng

Đáp án A

Câu 13. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

a) 90% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

b) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Đáp án C

Câu 14. Bệnh viện có các nhiệm vụ nào dưới đây?

a) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học;  Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

b) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ;; Chỉ đạo tuyến; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

c) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến;  Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện

Đáp án c

Câu 15. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến là?

a) Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

b) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

c) Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Tất cả đáp án trên

Câu 16. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc của công dân

a) Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị và ngoài nơi làm việc

b) Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó.

c) Đáp án A và B

Đáp án B

Câu 17. Việc sắp xếp, tổ chức đối với  lĩnh vực y tế như thế nào?

a) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng hoàn thiện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

b) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

c) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 2 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2

Đáp án B

Câu 18. Theo quy định về y đức thì Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi nào?

a) khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

b) khi chưa được phép của Sở Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

c) khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh, thân nhân người bệnh.

Đáp án A

Câu 19. Theo quy định về y đức thì Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ?

a) vui tươi, tận tình    b) niềm nở, tận tình   c) niềm nở, nhiệt tình

Đáp án B

Câu 20. Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thì các khoa, phòng, bệnh viện đều có khẩu hiệu?

a)  “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”

b)  “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc chu đáo, Bệnh nhân về dặn dò cặn kẽ”

c)  “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình chu đáo, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”

Đáp án A

Câu 21. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo   trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 22.  Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?

a) được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

b) được hưởng 60% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

c) được hưởng 70% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Đáp án A

Câu 23. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, có bao nhiêu Nguyên tắc thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng 

a) 3 nguyên tắc

b) 4 nguyên tắc

c) 5 nguyên tắc

d) 6 nguyên tắc

Đáp án B

Câu 24. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập, cập nhật hồ sơ bệnh án.

b) Người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập, cập nhật hồ sơ bệnh án.

c) Người bệnh điều trị nội trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập, cập nhật hồ sơ bệnh án.

d) Người bệnh điều trị nội trú và điều trị ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập, cập nhật hồ sơ bệnh án.

Đáp án A

THI THỬ KIẾN THỨC CHUNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2024 với hơn 600 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (900 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

800 Bình luận

 1. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019

 2. cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ạ

 3. Cho e xin trọn bộ trắc nghiệm thi viên chức ngành y vs ạ ! Tks ♥️

 4. Nguyễn Thị Ngọc

  cho tôi xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y với ak.

 5. Nguyễn Thị Hiên

  Cho mình xin Bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế 2019 với ạ

 6. nguyễn thị thu trang

  cho minh xin bộ câu hoi on thi viên chuc nganh y té nam 2019

 7. Cho mình xin bộ cAu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế với ạ

 8. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 9. Cho mình hỏi điều kiện để xin bộ câu hỏi này với admin

 10. Cho tôi xin bộ câu hỏi Trắc nghiệm luật viên chức ngành y tế

 11. cho mình xin bộ câu hỏi này với ạ

 12. Cho e xin bộ câu hỏi viên chức 2019 vs ạ

 13. Cho mình xin toàn bộ cÂu hỏi với ạ

 14. Cho minh xin bộ câu hỏii ôn thi viên chuc nganh y té nam 2019

 15. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nhiệm với ạ

 16. cho minh xin voi ad

 17. Nguyễn Phương Tiện

  Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Mình cám ơn nhiều ạ !

 18. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này với ạ, xin cảm ơn nhiều!

 19. cho em xin trắc nghiệm kiến thức chung qua mail với ạ, cảm ơn anh nhiều

 20. Cho mình xin trọn bộ tài liệu trăsc nghiệm này với! Cảm ơn nhiều!

 21. chi mình xin trọn bộ câu hỏi

 22. Cho em xin trọn bộ trắc nghiệm này với ạ. Em cảm ơn!

 23. Hà thị mỹ hạnh

  Cho tôi xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 .cảm ơn nhiều

 24. Cho em xin bộ trắc nghiệm này với ạ
  E xin cám ơn

 25. cho em xin trọn bộ trắc nghiệm này với ạ! tks ạ!

 26. Cho mình xin bộ tài liệu trắc nghiệm. Trân trọng cảm ơn

 27. Thùy. cho mình xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với nhé. xin cảm ơn nhiều

 28. Cho mình xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với nhé. xin cảm ơn nhiều

 29. cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức y tế vói ạ

 30. đinh xuân thiện

  chị ơi cho e xin bộ đề thi trắc nghiệm với ạ.cảm ơn c nhiều.

 31. Cho e xin trọn bộ câu trắc nghiệm kiến thức chung nghành ytế với ạ
  Em cảm ơn

 32. Cho e xin trọn bộ câu trắc nghiệm kiến thức chung nghành ytế với ạ
  Em cảm ơn

 33. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 ạ. Cảm ơn rất nhiều!

 34. cho minh xin cau hoi trac nghiem

 35. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế 2019 ạ. Trân trọng cảm ơn!

 36. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức 2019. Chân thành cảm ơn!!!

 37. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức 2019. Chân thành cảm ơn!!!

 38. Nguyễn Thị Thảo Ngân

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức 2019. Em cảm ơn anh trước!!!

 39. chào anh! anh có thể cho em xin bộ câu hỏi a! em cam on anh trước!

 40. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với ạ. Em cảm ơn!

 41. có thể cho e xin trọn bộ câu trắc nhiệm ngành y tế với ạ, e cám ơn

 42. nguyễn thị tình

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với

 43. Cho e xin bộ trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với ạ e cảm ơn ạ

 44. Hồ Trường lâm

  Gửi cho e bộ câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung ngành y tế đc k a.. E cảm ơn

 45. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế được k a.e cam on

 46. cho mình xin bộ tài liệu thi viên chức dân số 2019

 47. DANG THI MY NGUYET

  Cho e xin bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế 2019 với.e cảm ơn ạ

 48. DƯƠNG MINH LỢI

  cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức y tế vói ạ

 49. DANG THI MY NGUYET

  Cho e xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ngành y tế 2019

 50. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nhé

 51. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 52. Trần Thị Kiều Trang

  cho em xin bộ câu hỏi trăc nghiệm với ạ

 53. nguyễn văn tuấn

  cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức nganh y với ạ

 54. Cho mình xin tài liệu ôn thi công chức 2019 với ạ

 55. cho e xin bộ câu hỏi trắn nghiệm ôn thi viên chức ngành y với ạ

 56. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 57. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 58. Cho mình xin bộ trắc nghiệm với ạ. Xin cảm ơn.

 59. Cao Thị Linh Giang

  Cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế ạ. Em xin cảm ơn

 60. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 61. Anh có thể gửi cho e bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế được. Thanks a nhiều

 62. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 63. Nguyễn đình cường

  Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019

 64. Nguyễn Thị Ngọc Thiện

  Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019 vs ạ.

 65. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức y tế 2019 đc k ạ.cảm ơn

 66. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019. cảm ơn bạn nhiều nhé

 67. cho em xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành y tế năm 2019. Em cảm ơn ạ

 68. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành y tế năm 2019. Em cảm ơn ạ

 69. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ!!!
  Em cảm ơn ạ

 70. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ!!!
  Em cảm ơn ạ

 71. Cho mình xin bộ đề đầy đủ của ngành y tế với ạ! cảm ơn

 72. Cho em xin toàn bộ câu hỏi chắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế năm 2019 với a, em cam on nhiều nhé.

 73. cho m xin bộ câu hỏi vs ạ

 74. Cho mình xin full bộ câu hỏi với ah. Thank

 75. Phạm Thuý Hiền

  cho em xin bộ đề này với ạ

 76. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ!!!
  Em cảm ơn ạ

 77. CHO MK XIN CHỌN BỘ CÂU HỎI VỚI AK..

 78. cho em xin đề cuương với ạ

 79. cho mk xin bộ câu hỏi thi viên chức y tế với ad. mk cảm ơn

 80. cho em xin đề cương ôn thi với ạ

 81. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với

 82. cho mình xin tài liệu này với ạ. Tks!

 83. Trang tin Pháp luật cho toi xin bộ câu hỏi với ah. Xin cảm ơn

 84. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 85. Hoàng Thị Toàn

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn!

 86. Nguyễn Việt Hùng

  Cho mình xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với

 87. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 88. Nguyễn Thị Cẩm Thạch

  cho e xin tron bộ câu trắc nhiệm ngành y tế với ạ, e cam ơn nhiều ạ.

 89. cho mk xin tài liệu ôn thi viên chức 2019 nghành y tế với ạ

 90. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 91. bạn cho mình xin tài liệu thi tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019.

 92. bạn cho mình xin tài liệu thi tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019 tks bạn nhiều!

 93. Chi mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nghành y tế năm 2019 ạ!cảm ơn!

 94. Cho em xin tài liệu thi tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019. Em cảm ơn ạ!

 95. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nghành y tế năm 2019 ạ!cảm ơn!

 96. cho em xin trọn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm ngành y tế với ạ

 97. cho e xin bộ câu hỏi y tế với ạ

 98. cho e xin bộ câu hỏi y tế với ạ

 99. cho em xin bộ câu hỏi y tế vs ah

 100. cho em xin với ạ.

 101. Hoàng Hải Yến

  cho em xin trọn bộ câu hỏi thi viên chức ngành y tế với ạ

 102. cho e xin chọn bộ câu hỏi thi viên chức y tế với ạ

 103. Chào bạn. Bạn cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019.
  Xin cám ơn

 104. Cho e xin bộ câu hỏi Trắc nghiệm luật viên chức ngành y tế 2019 vs ạ

 105. anh gửi cho em một bộ với ạ! Thanks.

 106. cho mình xin tài lieu với

 107. cho e xin tai lieu với ạ

 108. Bạn cho mình xin tài liệu với ạ. Cảm ơn bạn

 109. Ad cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức y tế. em cảm ơn!

 110. Cho mình tải đề cương

 111. anh ơi cho em xin tài liệu với ạ

 112. anh ơi cho em xin bộ câu hỏi với ạ , em cảm ơn

 113. Anh ơi cho em xin bộ câu hỏi với ah. Em cảm ơn anh!

 114. a ơi cho e xin bộ câu hỏi ôn tập với à.

 115. cho em xin bộ đề cương và câu hỏi trắc nghiệm vói ạ.em xin cám ơn!

 116. Cho em xin bộ đề cương và câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 117. Cho em xin tài liệu ạ

 118. a ơi cho em xin tài liệu với a

 119. a cho em xin trọn bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế năm 2019 với ạ. E cảm ơn a

 120. ac cho mình xin tài liệu thi vc 2019 với ạ

 121. Em vừa mới biết qua trangtinphapluat.com. Cho em xin gấp “”bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019” với ạ. Vì sáng mai 10/11/2019 là em thi rồi. Em cám ơn rất nhiều !

 122. Cho em xin ”bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019” với ạ. Cảm ơn trangtinphapluat.com rất nhiều.

 123. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019 với ạ. Cảm ơn trangtinphapluat.com rất nhiều.

 124. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ. cảm ơn trangtinphapluat.com

 125. cho em xin bộ cau hoi voi a
  em cam on

 126. cho em xin bộ cau hoi voi a
  em cam on

 127. cho e xin bộ câu hỏi với anh . e cam ơn

 128. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi ôn tập với ạ!

 129. Lương Hoàn Phúc

  cho em xin Tài liệu ôn thi công chức, viên chức Y tế với ạ. thanks ạ

 130. Nguyễn Huyền Trang

  Anh chị cho em xin bộ câu hỏi ôn tập với ạ. Em cảm ơn ạ

 131. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ

 132. Cho mình xin bộ câu hỏi qua mail với nhé! Chân thành cảm ơn bạn

 133. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với nhé!

 134. Cho em xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019 vs a

 135. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ

 136. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ. E cảm ơn

 137. Dạ cho mình xin bộ câu hỏi qua mail với ạ

 138. cho mình xin bộ trác nghiệm luật thi viên chức y tế với ạ

 139. cho mình xin tài liệu với ạ

 140. Cho mình xin full bộ câu hỏi được không ạ.
  Mình cảm ơn nhiều ạ.

 141. cho e xin bộ câu hỏi trách nhiệm viên chức ngành y tế 2019 với ạ

 142. cho em xin bộ đề ngàng y tế 2019 với ạ

 143. Cho em xin bo cau hoi chac nghiem vơi a

 144. Tạ Thị Phương Nga

  cho em xin bộ đề ngàng y tế 2019 với ạ

 145. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức y tế với ạ

 146. cho mình xin tìa liệu từ ad với ạ! Cảm ơn ad nhiều!!

 147. cho em xin tài liệu.

 148. cho e xin bộ câu hỏi trách nhiệm viên chức ngành y tế 2019 với ạ

 149. Cho em xin bộ câu hổi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ

 150. Định công toàn

  Cho mình xin một bộ tài liệu thi viên chưc y tế nhé. trân thành cảm ơn

 151. nguyễn hoàng nam

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức năm 2019 ngành y tế với

 152. chào admin
  xin anh gửi giúp tôi tài liệu ôn thi viên chức y tế 2019
  tôi xin chân thành cảm ơn .

 153. Cho em xin bộ câu hổi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ

 154. Vương Thị Ngát

  Chào a! A cho em xin tài liêu ôn thi viên chức y tế 2019 với. Em xin cảm ơn a!

 155. Nguyễn Thị Hiền

  Cho e xin tài liệu ôn thi viên chức ngành y tế 2019 với ah.E cám ơn a!

 156. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngành Y năm 2019 với ạ

 157. BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH XIN BỘ CÂU HỎI CHẮC NGHIỆM ĐƯỢC KHÔNG Ạ .
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

 158. Xin chào trangtinphapluat. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019 với ạ. E cám ơn nhiều ạ.

 159. Phạm Thị Quỳnh Hương

  Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi với ạ

 160. cho em xin bộ đề câu hỏi ôn thi với ạ

 161. Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi với ạ. Em cảm ơn!

 162. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế, xin cám ơn ạ

 163. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ạ, xin cám ơn

 164. cho minh xin tai liệu và bộ câu hỏi thi y tế với . cảm on

 165. Anh cho em xin một bộ với ạ

 166. cho em xin tài liệu với ạ.

 167. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiêm qua mail được không ạ? em cảm ơn!

 168. Cho cháu xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019 với ạ

 169. cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ

 170. Cho em xin toàn bộ câu hỏi với ạ! Em cảm ơn ạ!

 171. cho em xin bộ câu hỏi với ạ 1 thanks

 172. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ, xin cám ơn

 173. cho e xin bản mềm bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 174. Cho e xin bộ câu hỏi và đáp án với ạ. Thanks ạ

 175. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ! Thanks

 176. Cho tôi xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Cám ơn nhiều

 177. cho mình xin bộ tài liệu với ạ