Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2020

Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2020 với  362 câu hỏi tập trung vào các nội dung ôn tập thi như:

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”;

– Luật Viên chức 2010;

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Luật khám chữa bệnh;, Luật Bảo hiểm y tế  , Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm , Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

– Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

– Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế;

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế ;

– Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997;

– Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

– Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức;

– Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” (17 câu)

Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

b) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 69 năm.

c) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

Đáp án C

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2020 tại đây)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2020 tại đây)

   Câu 2. Chọn đáp án đúng

a) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 33%.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019

b) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 34%.

c) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 30%.

d) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

Đáp án d

(Tải 200 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức khối Đảng, đoàn thể 2020)

2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới” (20 câu)

Câu 1.Chọn đáp án đúng

a) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

(Tải slide bài giảng công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình)

b) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn dân.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế năm 2020

c) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược ; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Đáp án A

Câu 2. Đầu tư cho công tác dân số là

a) Đầu tư cho phát triển.

b) Đầu tư cho tương lai

c) Đầu tư cho thế hệ sau

Đáp án A

3. Luật Viên chức 2010 (34 câu)

 Câu 1. Chọn đáp án đúng

a) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan  Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

c) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Đáp án C

Câu 2. Có mấy loại hình đơn vị sự nghiệp công lập

a) 2

b) 3

c) 4

Đáp án A

Câu 3. Chọn đáp án đúng

a) Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và không cần có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án B

4. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (46 câu)

Câu 1.Nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức là

a) Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật.

b) Khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

c) Khách quan, công bằng, chính xác, đúng pháp luật.

Đáp án A

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức Ngành Giáo dục)

Câu 2. Trường hợp nào sau đây viên chức bị xử lý kỷ luật

a) Vi phạm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;

b) Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức được làm quy định tại Luật viên chức;

c) Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;

Đáp án C

(Hướng dẫn xử lý kỷ luật công chức, viên chức)

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng chống tác hại của rượu bia

5. Luật khám chữa bệnh (40 câu), Luật Bảo hiểm y tế (22 câu), Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (48 câu), Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (22 câu), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (14 câu).

(Tải slide bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (14 câu) 

Câu 1.  Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân

a) Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin;

b) Bảo đảm thông tin trao đổi đúng với nội dung công việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân cần hướng dẫn, trả lời

c) Giữ gìn bí mật thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật cơ quan, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

 7. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế (16 câu)

Câu 1. Chất thải lây nhiễm bao gồm?

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao; Chất thải giải phẫu

b) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao.

c) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm thấp; Chất thải giải phẫu

Đáp án A

8. Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (8 câu)

Câu 1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của  cán bộ, công chức, viên chức là?

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng

a) Bằng 5,5% tiền lương tháng

a) Bằng 6,5% tiền lương tháng

Đáp án A

Câu 2. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

a) 90% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

b) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Đáp án C

9.Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 (7 câu)

Câu 1. Bệnh viện có các nhiệm vụ nào dưới đây?

a) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học;  Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

b) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ;; Chỉ đạo tuyến; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

c) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến;  Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện

Đáp án c

10. Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến là?

a) Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

b) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

c) Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Tất cả đáp án trên

Câu 2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc của công dân

a) Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị và ngoài nơi làm việc

b) Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó.

c) Đáp án A và B

Đáp án B

11. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 23. Việc sắp xếp, tổ chức Đối với giáo dục đại học thực hiện như thế nào?

a) Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

b) Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động ít hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

c) Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động chưa hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

Đáp án A

Câu 24. Việc sắp xếp, tổ chức đối với  lĩnh vực y tế như thế nào?

a) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng hoàn thiện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

b) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

c) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 2 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2

Đáp án B

12. Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức

Câu 1. Theo quy định về y đức thì Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi nào?

a) khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

b) khi chưa được phép của Sở Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

c) khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh, thân nhân người bệnh.

Đáp án A

Câu 2. Theo quy định về y đức thì Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ?

a) vui tươi, tận tình

b) niềm nở, tận tình

c) niềm nở, nhiệt tình

Đáp án B

13. Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. (5 câu)

Câu 1. Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thì các khoa, phòng, bệnh viện đều có khẩu hiệu?

a)  “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”

b)  “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc chu đáo, Bệnh nhân về dặn dò cặn kẽ”

c)  “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình chu đáo, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2020

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

689 Bình luận

 1. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019

 2. cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ạ

 3. Cho e xin trọn bộ trắc nghiệm thi viên chức ngành y vs ạ ! Tks ♥️

 4. Nguyễn Thị Ngọc

  cho tôi xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y với ak.

 5. Nguyễn Thị Hiên

  Cho mình xin Bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế 2019 với ạ

 6. nguyễn thị thu trang

  cho minh xin bộ câu hoi on thi viên chuc nganh y té nam 2019

 7. Cho mình xin bộ cAu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế với ạ

 8. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 9. Cho mình hỏi điều kiện để xin bộ câu hỏi này với admin

 10. Cho tôi xin bộ câu hỏi Trắc nghiệm luật viên chức ngành y tế

 11. cho mình xin bộ câu hỏi này với ạ

 12. Cho e xin bộ câu hỏi viên chức 2019 vs ạ

 13. Cho mình xin toàn bộ cÂu hỏi với ạ

 14. Cho minh xin bộ câu hỏii ôn thi viên chuc nganh y té nam 2019

 15. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nhiệm với ạ

 16. cho minh xin voi ad

 17. Nguyễn Phương Tiện

  Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Mình cám ơn nhiều ạ !

 18. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này với ạ, xin cảm ơn nhiều!

 19. cho em xin trắc nghiệm kiến thức chung qua mail với ạ, cảm ơn anh nhiều

 20. Cho mình xin trọn bộ tài liệu trăsc nghiệm này với! Cảm ơn nhiều!

 21. chi mình xin trọn bộ câu hỏi

 22. Cho em xin trọn bộ trắc nghiệm này với ạ. Em cảm ơn!

 23. Hà thị mỹ hạnh

  Cho tôi xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 .cảm ơn nhiều

 24. Cho em xin bộ trắc nghiệm này với ạ
  E xin cám ơn

 25. cho em xin trọn bộ trắc nghiệm này với ạ! tks ạ!

 26. Cho mình xin bộ tài liệu trắc nghiệm. Trân trọng cảm ơn

 27. Thùy. cho mình xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với nhé. xin cảm ơn nhiều

 28. Cho mình xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với nhé. xin cảm ơn nhiều

 29. cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức y tế vói ạ

 30. đinh xuân thiện

  chị ơi cho e xin bộ đề thi trắc nghiệm với ạ.cảm ơn c nhiều.

 31. Cho e xin trọn bộ câu trắc nghiệm kiến thức chung nghành ytế với ạ
  Em cảm ơn

 32. Cho e xin trọn bộ câu trắc nghiệm kiến thức chung nghành ytế với ạ
  Em cảm ơn

 33. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 ạ. Cảm ơn rất nhiều!

 34. cho minh xin cau hoi trac nghiem

 35. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế 2019 ạ. Trân trọng cảm ơn!

 36. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức 2019. Chân thành cảm ơn!!!

 37. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức 2019. Chân thành cảm ơn!!!

 38. Nguyễn Thị Thảo Ngân

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức 2019. Em cảm ơn anh trước!!!

 39. chào anh! anh có thể cho em xin bộ câu hỏi a! em cam on anh trước!

 40. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với ạ. Em cảm ơn!

 41. có thể cho e xin trọn bộ câu trắc nhiệm ngành y tế với ạ, e cám ơn

 42. nguyễn thị tình

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với

 43. Cho e xin bộ trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với ạ e cảm ơn ạ

 44. Hồ Trường lâm

  Gửi cho e bộ câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung ngành y tế đc k a.. E cảm ơn

 45. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế được k a.e cam on

 46. cho mình xin bộ tài liệu thi viên chức dân số 2019

 47. DANG THI MY NGUYET

  Cho e xin bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế 2019 với.e cảm ơn ạ

 48. DƯƠNG MINH LỢI

  cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức y tế vói ạ

 49. DANG THI MY NGUYET

  Cho e xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ngành y tế 2019

 50. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nhé

 51. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 52. Trần Thị Kiều Trang

  cho em xin bộ câu hỏi trăc nghiệm với ạ

 53. nguyễn văn tuấn

  cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức nganh y với ạ

 54. Cho mình xin tài liệu ôn thi công chức 2019 với ạ

 55. cho e xin bộ câu hỏi trắn nghiệm ôn thi viên chức ngành y với ạ

 56. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 57. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 58. Cho mình xin bộ trắc nghiệm với ạ. Xin cảm ơn.

 59. Cao Thị Linh Giang

  Cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế ạ. Em xin cảm ơn

 60. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ.

 61. Anh có thể gửi cho e bộ câu hỏi kiến thức chung ngành y tế được. Thanks a nhiều

 62. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 63. Nguyễn đình cường

  Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019

 64. Nguyễn Thị Ngọc Thiện

  Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019 vs ạ.

 65. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức y tế 2019 đc k ạ.cảm ơn

 66. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019. cảm ơn bạn nhiều nhé

 67. cho em xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành y tế năm 2019. Em cảm ơn ạ

 68. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành y tế năm 2019. Em cảm ơn ạ

 69. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ!!!
  Em cảm ơn ạ

 70. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ!!!
  Em cảm ơn ạ

 71. Cho mình xin bộ đề đầy đủ của ngành y tế với ạ! cảm ơn

 72. Cho em xin toàn bộ câu hỏi chắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế năm 2019 với a, em cam on nhiều nhé.

 73. cho m xin bộ câu hỏi vs ạ

 74. Cho mình xin full bộ câu hỏi với ah. Thank

 75. Phạm Thuý Hiền

  cho em xin bộ đề này với ạ

 76. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ!!!
  Em cảm ơn ạ

 77. CHO MK XIN CHỌN BỘ CÂU HỎI VỚI AK..

 78. cho em xin đề cuương với ạ

 79. cho mk xin bộ câu hỏi thi viên chức y tế với ad. mk cảm ơn

 80. cho em xin đề cương ôn thi với ạ

 81. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với

 82. cho mình xin tài liệu này với ạ. Tks!

 83. Trang tin Pháp luật cho toi xin bộ câu hỏi với ah. Xin cảm ơn

 84. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 85. Hoàng Thị Toàn

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn!

 86. Nguyễn Việt Hùng

  Cho mình xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với

 87. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 88. Nguyễn Thị Cẩm Thạch

  cho e xin tron bộ câu trắc nhiệm ngành y tế với ạ, e cam ơn nhiều ạ.

 89. cho mk xin tài liệu ôn thi viên chức 2019 nghành y tế với ạ

 90. Chào bạn!. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 nha.

 91. bạn cho mình xin tài liệu thi tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019.

 92. bạn cho mình xin tài liệu thi tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019 tks bạn nhiều!

 93. Chi mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nghành y tế năm 2019 ạ!cảm ơn!

 94. Cho em xin tài liệu thi tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019. Em cảm ơn ạ!

 95. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm nghành y tế năm 2019 ạ!cảm ơn!

 96. cho em xin trọn bộ câu hỏi thi trắc nghiệm ngành y tế với ạ

 97. cho e xin bộ câu hỏi y tế với ạ

 98. cho e xin bộ câu hỏi y tế với ạ

 99. cho em xin bộ câu hỏi y tế vs ah

 100. cho em xin với ạ.

 101. Hoàng Hải Yến

  cho em xin trọn bộ câu hỏi thi viên chức ngành y tế với ạ

 102. cho e xin chọn bộ câu hỏi thi viên chức y tế với ạ

 103. Chào bạn. Bạn cho mình xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019.
  Xin cám ơn

 104. Cho e xin bộ câu hỏi Trắc nghiệm luật viên chức ngành y tế 2019 vs ạ

 105. anh gửi cho em một bộ với ạ! Thanks.

 106. cho mình xin tài lieu với

 107. cho e xin tai lieu với ạ

 108. Bạn cho mình xin tài liệu với ạ. Cảm ơn bạn

 109. Ad cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức y tế. em cảm ơn!

 110. Cho mình tải đề cương

 111. anh ơi cho em xin tài liệu với ạ

 112. anh ơi cho em xin bộ câu hỏi với ạ , em cảm ơn

 113. Anh ơi cho em xin bộ câu hỏi với ah. Em cảm ơn anh!

 114. a ơi cho e xin bộ câu hỏi ôn tập với à.

 115. cho em xin bộ đề cương và câu hỏi trắc nghiệm vói ạ.em xin cám ơn!

 116. Cho em xin bộ đề cương và câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 117. Cho em xin tài liệu ạ

 118. a ơi cho em xin tài liệu với a

 119. a cho em xin trọn bộ tài liệu ôn thi viên chức y tế năm 2019 với ạ. E cảm ơn a

 120. ac cho mình xin tài liệu thi vc 2019 với ạ

 121. Em vừa mới biết qua trangtinphapluat.com. Cho em xin gấp “”bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019” với ạ. Vì sáng mai 10/11/2019 là em thi rồi. Em cám ơn rất nhiều !

 122. Cho em xin ”bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019” với ạ. Cảm ơn trangtinphapluat.com rất nhiều.

 123. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019 với ạ. Cảm ơn trangtinphapluat.com rất nhiều.

 124. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ. cảm ơn trangtinphapluat.com

 125. cho em xin bộ cau hoi voi a
  em cam on

 126. cho em xin bộ cau hoi voi a
  em cam on

 127. cho e xin bộ câu hỏi với anh . e cam ơn

 128. Cho mình xin toàn bộ câu hỏi ôn tập với ạ!

 129. Lương Hoàn Phúc

  cho em xin Tài liệu ôn thi công chức, viên chức Y tế với ạ. thanks ạ

 130. Nguyễn Huyền Trang

  Anh chị cho em xin bộ câu hỏi ôn tập với ạ. Em cảm ơn ạ

 131. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ

 132. Cho mình xin bộ câu hỏi qua mail với nhé! Chân thành cảm ơn bạn

 133. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với nhé!

 134. Cho em xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019 vs a

 135. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ

 136. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ. E cảm ơn

 137. Dạ cho mình xin bộ câu hỏi qua mail với ạ

 138. cho mình xin bộ trác nghiệm luật thi viên chức y tế với ạ

 139. cho mình xin tài liệu với ạ

 140. Cho mình xin full bộ câu hỏi được không ạ.
  Mình cảm ơn nhiều ạ.

 141. cho e xin bộ câu hỏi trách nhiệm viên chức ngành y tế 2019 với ạ

 142. cho em xin bộ đề ngàng y tế 2019 với ạ

 143. Cho em xin bo cau hoi chac nghiem vơi a

 144. Tạ Thị Phương Nga

  cho em xin bộ đề ngàng y tế 2019 với ạ

 145. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức y tế với ạ

 146. cho mình xin tìa liệu từ ad với ạ! Cảm ơn ad nhiều!!

 147. cho em xin tài liệu.

 148. cho e xin bộ câu hỏi trách nhiệm viên chức ngành y tế 2019 với ạ

 149. Cho em xin bộ câu hổi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ

 150. Định công toàn

  Cho mình xin một bộ tài liệu thi viên chưc y tế nhé. trân thành cảm ơn

 151. nguyễn hoàng nam

  cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức năm 2019 ngành y tế với

 152. chào admin
  xin anh gửi giúp tôi tài liệu ôn thi viên chức y tế 2019
  tôi xin chân thành cảm ơn .

 153. Cho em xin bộ câu hổi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ

 154. Vương Thị Ngát

  Chào a! A cho em xin tài liêu ôn thi viên chức y tế 2019 với. Em xin cảm ơn a!

 155. Nguyễn Thị Hiền

  Cho e xin tài liệu ôn thi viên chức ngành y tế 2019 với ah.E cám ơn a!

 156. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngành Y năm 2019 với ạ

 157. BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH XIN BỘ CÂU HỎI CHẮC NGHIỆM ĐƯỢC KHÔNG Ạ .
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

 158. Xin chào trangtinphapluat. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế 2019 với ạ. E cám ơn nhiều ạ.

 159. Phạm Thị Quỳnh Hương

  Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi với ạ

 160. cho em xin bộ đề câu hỏi ôn thi với ạ

 161. Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi với ạ. Em cảm ơn!

 162. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế, xin cám ơn ạ

 163. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ạ, xin cám ơn

 164. cho minh xin tai liệu và bộ câu hỏi thi y tế với . cảm on

 165. Anh cho em xin một bộ với ạ

 166. cho em xin tài liệu với ạ.

 167. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiêm qua mail được không ạ? em cảm ơn!

 168. Cho cháu xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2019 với ạ

 169. cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ

 170. Cho em xin toàn bộ câu hỏi với ạ! Em cảm ơn ạ!

 171. cho em xin bộ câu hỏi với ạ 1 thanks

 172. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ, xin cám ơn

 173. cho e xin bản mềm bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 174. Cho e xin bộ câu hỏi và đáp án với ạ. Thanks ạ

 175. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ! Thanks

 176. Cho tôi xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Cám ơn nhiều

 177. cho mình xin bộ tài liệu với ạ

 178. Cho em xin toàn bộ câu hỏi với ạ. Thank!

 179. CHo em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ạ. em cảm ơn

 180. Cho e xin tài liệu ôn thi với ạ

 181. cho e xin tài liệu trác nghiệm với ạ.em cảm ơn ạ

 182. Cho em xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm với anh ơi…….. E cảm ơn a nhiều nhé !!!

 183. Cho e xin tài liệu ôn thi với ạ

 184. Cho em xin bộ câu hỏi trắ nghiệm 200 âu hỏi thi công chức Đảng, Đoàn thể với ạ

 185. Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế hà nội năm 2019 với ạ
  Em xin cám ơn nhiều ạ…

 186. cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế hà nội năm 2019 với ah! em cảm ơn

 187. cho em xin bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế năm 2019 với ạ, e cảm ơn ạ

 188. Em là Tuấn, ở Hà Nội, em học CĐ điều dưỡng , hiện Hà Nội sắp có đợt thi VC y tế năm 2020 và em có đăng ký tham gia dự thi. Em lên mạng tìm tài liệu học, thấy anh có đưa lên mạng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm y tế năm 2019 hay quá. Anh làm ơn cho em xin về học và tham khảo được không ạ.
  Em xin trân trọng cảm ơn

 189. cho em xin bộ câu hỏi ôn thi viên chức ngành y tế với ạ . e cảm ơn ạ!

 190. Cho em xin tron bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

 191. Nguyễn Thị Hải

  Em đang chuẩn bị thi viên chức y tế, ngành điều dưỡng nhưng chưa có tài liệu ôn thi, em nhờ anh cho em xin anh toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm. Em cảm ơn rất nhiều ạ!

 192. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 193. cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ .em cảm ơn

 194. cho em xin bộ cau hỏi trắc nghiệm với ạ/

 195. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 196. Nguyễn Thị Liên

  xin tài liệu ôn thi viên chức ngành y tế 2019

 197. cho em xin bộ câu hỏi ôn thi trăc nghiệm viên chức y tế,ngành điều dưỡng năm 2019 .vòng 1 .Em cảm ơn a

 198. cho m xin tài liệu ôn thi viên chức ngành y tế năm 2019.xin cảm ơn

 199. Cho em xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ. Em cảm ơn ạ!

 200. cho em xin bộ test với ạ

  • Đặng thị Trang

   Cho mình xin toàn bộ đề câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Về kiến thức chung của ngành y tế năm 2019 với ạ

 201. Cho mình xin toàn bộ đề câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Về kiến thức chung của ngành y tế năm 2019

 202. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành y tế với ạ

 203. Cho mình xin bôn trắc nghiệm ngành y với ạ

 204. cho em xin tài liệu trắc nghiệm thi viên chức dược với ạ

 205. cho mình xin bộ trắc nghiệm này với ạ.
  thanks!

 206. nguyễn thị miền

  cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm dc ko ahj

 207. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành y tế với ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ

 208. anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành Y tế với ạ. Em cảm ơn anh

 209. Cho mình xin câu hỏi trắc nghiệm với ạ. cám ơn!

 210. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm viên chức ngành Y tế 2019 và đáp án với ạ. Em cảm ơn

 211. nguyễn thị kiều vân

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chúc y tế 2019 với ạ. em cảm ơn

 212. Cho em xin bộ trắc nghiệm ôn thi y tế với ạ. E cảm ơn!

 213. AD cho e xin câu hỏi trắc nghiệm y tế năm 2019 với ạ. Em cảm ơn ạ

 214. Cho em xin bộ trắc nghiệm ôn thi y tế với ạ. E cảm ơn!

 215. Nguyễn Thị Trang

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức y tế với ạ. Em cảm ơn ạ.

 216. cho em xin bộ caa hỏi vớ ạ

 217. Cho mình xin bộ trắc nghiệm với. Xin cảm ơn