Quảng Nam: Thi công chức năm 2019 theo hướng công khai, nhiều nguyện vọng

Trangtinphapluat.com tổng hợp tất cả các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam liên quan đến kỳ thi tuyển công chức khối Nhà nước năm 2019. Nội dung đáng chú ý là không phân biệt chính quy hay tại chức khi thi tuyển, cũng như thí sinh có cơ hội đăng ký nhiều nguyện vọng…

1. Chỉ đạo thi tuyển công chức 2019

+ Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2019, được biết ngày 12/3/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 529 về đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019 (Công văn được đăng tải website của Sở Nội vụ), theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019 về Sở Nội vụ trước ngày 01/4/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(Xem chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam về thi tuyển công chức, viên chức năm 2019)

(Quảng Nam tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

+ Ngày 10/6/2019, theo Thông báo kết luận số 207/TB-UBND  của UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 theo đúng quy định.

thi tuyển công chức năm 2019
Thông tin mới nhất về thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam

+ Ngày 11/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1407/TB-SNV về Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019, theo đó nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: Tập trung tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho CBCCVC. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019; xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Ngày   27/8/2019 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5052/KH-UBND    về việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 2 năm 2019) và ngày 29/8/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1804 /SNV-CCVC V/v nộp hồ sơ xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2019, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên hoàn chỉnh hồ sơ, gửi trực tiếp về Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ (kèm theo văn bằng, chứng chỉ bản gốc để đối chiếu) trước ngày 10/9/2019 để Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo Kế hoạch số 5052/KH-UBND của UBND tỉnh.

(Xem kế hoạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển của UBND tỉnh Quảng Nam)

+ Và mới đây nhất, ngày 25/9/2019 theo Thông báo số 208 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về một số điều kiện trong tuyển dụng công chức , theo đó:

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường ngoài công lập theo ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3618/BNV-CCVC ngày 07/8/2019; đồng thời thi tuyển công chức theo hướng cạnh tranh, công khai theo nhóm ngành, gắn vị trí việc làm, nguyện vọng đăng ký thi tuyển (nguyện vọng 1, 2, 3) trên địa bàn tỉnh. Cần hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhóm chuyên ngành yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng để thống nhất chung (chuyên ngành chính và các chuyên ngành gần cho vị trí cần tuyển)  đảm bảo tính khoa học, khách quan và công bằng trong thi tuyển.

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

+ Ngày 29/10/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có Công văn 2258/SNV-CCVC  về việc rà soát chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019, theo đó: Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn 3338-CV/BTCTU thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy  về điều kiện thi tuyển công chức khối Nhà nước năm 2019. Theo đó, trong phiên họp ngày 17/10/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất  không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập trong kỳ thi tuyển công chức khối Nhà nước năm 2019.

+ Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo 360/TB-UBND về nội dung họp UBND tỉnh tháng 10/2019, theo đó UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng, thi tuyển công chức năm 2019; xét tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam năm 2019; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh kế hoạch viên chức giáo viên theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP  ngày 05/12/2017 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

2. Đối tượng được thi tuyển công chức, viên chức

Nhiều bạn đọc thắc mắc không biết đối tượng thi công chức gồm những ai? người có bằng đại học tại chức có được thi tuyển công chức năm 2019 hay không? hay chỉ là những người có bằng đại học chính quy mới được thi tuyển công chức?

(xem bài viết Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại học có được thi tuyển công chức?)

Không phân biệt đại học chính quy, tại chức

Theo quy định tại Điều 4 về  Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thì:

Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức
Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

(Trường hợp nào được đặc cách vào công chức)

Trước đây, Nghị định 24/2010/NĐ-CP chỉ quy định “Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức…” Chính quy định này dẫn đến các cơ quan đưa ra tiêu chí thi tuyển phải là bằng Đại học chính quy. Tuy nhiên, kể từ 15/01/2019 theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì việc các cơ quan đưa ra tiêu chi dự tuyển không được phân biệt loại hình đào tạo.

Tải Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2019

3. Hình thức thi tuyển công chức năm 2019

Cũng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thì:Thi tuyển công chức năm 2019 được thực hiện theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm; thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Vòng 1 thi trắc nghiệm

Được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

(Quy định mới về thông báo tuyển dụng công chức, viên chức)

(Nội quy thi tuyển công chức, viên chức )

Trangtinphapluat.com sẽ cập nhật kịp thời kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam; đề cương ôn tập và các tài liệu liên quan đến thi tuyển công chức, viên chức để bạn đọc nghiên cứu dự thi.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

87 Bình luận

 1. Trần Thị Minh Phượng

  Em muốn hỏi tải, mua hồ sơ ở đâu ạ

 2. Đợt này thi có nghành điều dưỡng không ạ !

  • Cũng chưa rõ bạn nhé. Đợt này thi công chức và viên chức nên những nơi nào còn thiếu chỉ tiêu chắc sẽ thi hết. Khi nào có thông tin chính thức trangtinphapluat.com sẽ đăng kế hoạch thi công chức, tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 để bạn đọc nghiên cứu dự thi

 3. cho em hỏi là khi nào mới công bố chỉ tiêu thi viên chức ạ!

 4. khi nao co đề cương ôn tập ạ!

  • Khi nào có kế hoạch thi công chức thì họ sẽ công bố chỉ tiêu thi tuyển, đề cương ôn tập, trangtinphapluat.com sẽ cập nhật kịp thời để bạn đọc tải vê học dự thi công chức

 5. Cho e hỏi với sv năm cuối muốn thi viên chức thì có thể thi đc ko ạ. Nếu có thì cần những điều kiện gì??

 6. Dạ cho em hỏi, bằng tiếng anh b1 do trung tâm cấp có được không vậy ạ? Em cảm ơn

 7. Dạ em sv năm cuối. Đầu tháng 6 e mới nhận bằng vậy e có kịp làm hồ sơ nộp để thi k vậy ạ. E cảm ơn

 8. Dạ cho em hỏi Nhân viên y tế trường học có được thi tuyển không ạ

 9. Dạ cho em hỏi đợt này thi công chức ngành giáo dục thôi hay tổ chức thi công chức tất cả các ngành. Nếu thi ngành giáo dục thì bao giờ thi các ngành còn lại. Em cảm ơn

 10. cho em hỏi là có tài liệu môn Ngoại Ngữ và Tin học không ạ?

 11. Dạ em nghe có thông tin dời lịch tổ chức thi Công chức đến tháng 8 rồi phải không ạ?

 12. Dạ cho mình hỏi đã có kế hoạch và chỉ tiêu thi công chức chưa ạ, Sao mình nghe nói đã hêts hạn nộp hồ dơ là Sao ạ, chưa thấy thông bao giờ mà, cho mình xác nhận thông tin với ạ

  • Chưa có kế hoạch thi công chức tỉnh quảng Nam 2019 bạn nhé, khi nào có trangtinphapluat.com sẽ cập nhật đầy đủ kế hoạch, tài liệu ôn thi. Bạn hãy truy cập thường xuyên để theo dõi thông tin nhé

 13. Cho e hỏi thì tầm time nào mới có kết hoạch và chỉ tiêu thi công chức vậy ạ

  • Cũng chưa rõ bạn nhé nhưng có thể trong tháng 5 này sẽ có kế hoạch. Trangtinphapluat.com sẽ cập nhật ngay khi có kế hoạch, đề cương thi công chức năm 2019. Bạn theo dõi thường xuyên để cập nhật nhé

 14. A cho e hỏi, sau khi có kế hoạch thi là sẽ có tài liệu thi dc up lên hả a ?

 15. Cho e hỏi đơn dự tuyển gửi về địa chỉ nào vậy a

  • Địa chỉ cụ thể phải chờ kế hoạch thi công chức tỉnh quảng nam 2019 mới biết bạn nhé

   • Cho mình hỏi tí là những người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Quảng Nam có được thi ko vậy bạn

    • Vẫn được bạn nhé, vì theo Luật Cán bộ công chức tại Điều 36 thì không phân biệt nơi cư trú khi dự tuyển công chức, cụ thể:
     Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

     1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

     a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

     b) Đủ 18 tuổi trở lên;

     c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

     d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

     đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

     e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

     g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

 16. Dự kiến thi viên chức trước 30/6 mà đến nay vẫn chưa có thông báo ak…..vậy thời gian thi có bị dời không ạ

  • Cũng không rõ bạn nhé, theo chỉ đạo chung là trước 30/6 nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch thi bạn, việc dời thời gian thi hay không phải chờ kế hoạch rồi mới biết

 17. cho em hỏi bao giờ có kế hoạch và chỉ tiêu để nộp hồ sơ vậy ạ ? và thi viên chức bậc THPT và THCS chung 1 lần hay THCS do phòng tuyển riêng vậy ạ

  • Chắc cũng gần có rồi đó bạn, việc thi chung hay thi riêng thì đợi kế hoạch sẽ rõ. Trangtinphapluat.com sẽ cập nhật kịp thời kế hoạch thi công chức năm 2019 và các tài liệu liên quan để bạn đọc ôn thi

 18. Kiều nguyễn

  Cho e hỏi là có đề cương ôn tập và lịch thi chưa ạ

 19. Đại học cử nhân anh có nghiệp vụ sư phạm năm nay có được thi gv anh tiểu học không vậy a? Mấy năm rồi ko được thi buồn quá.E hợp đồng tiểu học cũng mấy năm rồi mà ko được dự thi.chỉ có tiểu học mới thiếu thôi chứ ptth và thơ ca hầu như ko hoặc rất ít.Đại học cử nhân không được thi mà cao đẳng cử nhân liên thông đại học sư phạm lại được thi. Phải chi học cao đẳng sẽ dễ đi hơn . Quan trọng là chất lượng thế nào cớ sao lại phân biệt cử nhân đến thế.Chắc gì sư phạm đã hơn cử nhân.

 20. Cho em hỏi có thời gian nộp hồ sơ chưa ạ

 21. Cho e hỏi đã có thông báo về chỉ tiêu và thời gian nộp hồ sơ chưa ạ

  • Chắc cũng sắp có kế hoạch thi công chức tỉnh Quảng Nam rồi đó bạn, trangtiphapluat.com sẽ cập nhật kế hoạch, tài liệu dự thi công chức năm 2019 để bạn đọc nghiên cứu dự thi. Bạn theo dõi thường xuyên để tải nhé

   • cho em hỏi.gio da cuối tháng mà chua có thông tin thi tuyen viên chức.nếu có thông tin là tổ chức thi lien luôn ha.hay phải có khoảng trươc 1 thang de chuan bi thi.

    • sau khi có kế hoạch thì phải có thời gian để thí sinh nộp đơn dự thi và có khoảng thời gian mới tổ chức thi bạn, chắc cũng gần có kế hoạch rồi. Bạn theo dõi thường xuyên nhé, trangtinphapluat.com sẽ cập nhật kế hoạch và đề cương thi công chức 2019 ngay khi tỉnh ban hành

 22. Cho em hỏi trường hợp này với ạ
  Chúng em thuộc đối tượng cử tuyển, sau khi ra trường đã được sắp xếp vào làm việc lại Huyện ủy, thời gian công tác đã hơn 5 năm rồi, có a chị tới gần 8 năm, vào tháng 4/2018, chúng e đã đượcsát hạch tại tỉnh không phải thi tuyển mà xét tuyển và đã có kết quả. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có quyết định biên chế, trong khi đó các bạn thi tuyển tháng 10/2018 thì đã có quyết định tuyển dụng. Theo chủ trương của tỉnh thì đến cuối tháng 12/2018 các cơ quan đảng, mặt trận đoàn thể phải chấm dứt hợp đồng lao động với bộ cán trong cơ quan, đơn vị đó, chúng em cũng nằm trong trường hợp đó. Trước kia, sau khi sát hoạch khoảng 2 tháng là đã có kết quả, còn chúng e thì tỉnh cứ bảo chờ sự phê duyệt của Trung ương, theo e đc biết cán bộ cấp nào thì cấp đấy quản lý, chúng e chỉ là cán bộ thì sao phải chờ tới Trung ương phê duyệt (toàn tỉnh chỉ có 11 cán bộ cử tuyển đc sát hạch), chúng e cần câu trả lời chính thống của tỉnh, BTC và Sở nội vụ tỉnh để an tâm tư tưởng công tác. Hoặc là cho chúng em thi chứ đừng bắt chúng e chờ mà ko có thông tin chính thống gì cho chúng e vì đây là đợt thi cuối cùng của tỉnh. Em xin cảm ơn!

 23. Dạ cho em hỏi muốn tìm vị trí tuyển dụng theo các ngành học của các cơ quan tại quảng nam thì tìm ở đâu ạ?
  Dạ em cảm ơn ạ?

  • Bạn có thể nói rõ hơn câu hỏi được không? theo mình hiểu thì ý bạn là thông tin tuyển dụng công chức theo ngành dọc như Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án…có đúng không? Nếu như mình hiểu thì bạn phải vào các trang web của Tòa án, Bộ Tư pháp…để xem bạn nhé

 24. Hùynh Thị Kim Xuân

  cho em hỏi đã có thông báo lịch thi và thời gian nộp hồ sơ thi viên chức chưa ạ ?

 25. cho em hỏi đã có thông báo lịch thi và thời gian nộp hồ sơ thi viên chức chưa ạ ?

 26. Cho e hỏi Sở Nội Vụ đã có kế hoạch trình UBND tỉnh về thi công chức năm 2019 chưa ạ, thấy dự kiến trước 30/6/2019 mà đến nay chưa có thông tin gì

 27. Cho e hỏi chuẩn bị có kế hoạch thi công chức năm 2019 chưa ạ, thấy dự kiến trước 30/6/2019

  • Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có kế hoạch thi công chức 2019 của tỉnh Quảng Nam bạn nhé, mặc dù dự kiến thi trước 30/6. Bạn theo dõi thường xuyên nhé, trangtinphapluat.com sẽ cập nhật ngay khi tỉnh ban hành kế hoạch thi công chức, viên chức.
   Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo kết luận 207 tiếp tục giao Sở Nội vụ chuẩn bị điều kiện để thi công chức rồi bạn nhé, trangtinphapluat.com đã cập nhật vào nội dung bào viết Quảng Nam thi công chức, viên chức trước 30/6/2019

 28. chưa có tài liệu thi hả anh??

 29. vẫn chưa có kế hoạch luôn hả a ???

 30. cuối cùng là có thi viên chức giáo dục không hè. chờ lâu quá rồi, ôn rồi lại quên hết.

 31. Tốt nghiệp ĐH Nông Nghiệp về chưa có việc làm có đc thi dự tuyển cc tại xã

 32. chưa có kế hoạch thi hả a

 33. nguyễn hồng diễm

  cho em hỏi tháng 9 thi tuyển công chức ngành giáo dục phải không ạ, nếu thi thì mua hồ sơ và tài liệu ôn thi ở đâu ạ. Xin cảm ơn!

 34. có kế hoạch thi công chức 2019 chưa a

 35. cho e hỏi. thi tuyển và xét tuyển công chức cấp xã được tổ chức theo từng năm hay 2 năm mới tổ chức

 36. hi bạn. có kế hoạch thi công chức năm 2020 thì bạn nhớ cập nhật hoặc gửi mail Nguyentrinhnhan@gmail.com cho tui với nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *