Quảng Nam tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

Tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã được nêu tại Công văn 3862/UBND-NC ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam  về việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP   của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, theo đó:

1. Sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức cấp xã

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2013/QĐ-UBND  ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam  ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành tháng 12/2019.

Tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã
Tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã

Tạm dừng tuyển dụng CBCC, người hoạt động không chuyên trách

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức  cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tạm thời tạm dừng việc tuyển dụng mới công chức  cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

(Xem kế hoạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư  sau khi thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành (nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc…theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP)

2. Tháng 7/2019 , giao số lượng CBCC cấp xã

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị, địa phương  tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn địa phương xác định việc kiêm nhiệm các chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm.

Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm?
Quảng Nam triển khai Nghị định 34/2019/NĐ-CP

3. Tháng 8/2019 thông qua Đề án người hoạt động không chuyên trách

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ  tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục trình HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp , mức phụ cấp kiêm nhiệm…đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định.

(Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm)

Rà soát quy định hiện hành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp …đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thay cho Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam, Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và các văn bản khác có liên quan.

(Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách)

(Chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam về thi tuyển công chức, viên chức 2019)

Xem hướng dẫn tuyển dụng công chức, viên chức, xét chuyển công chức cấp xã lên cấp huyện của tỉnh Quảng Nam

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *