Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm?

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức, chức danh không chuyên trách? Nếu được kiêm nhiệm thì mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm như thế nào?

Người hoạt động không chuyên trách được kiêm nhiệm

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã , được sửa đổi, bổ sung bới Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019 thì:

Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm?
Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm?

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này (Điều 14) và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

(Những bất cập của người hoạt động không chuyên trách cấp xã)

– Quy định chức danh và bố trí số lưng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;

– Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

(Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách)

Như vậy, theo quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách. HIện nay, HĐND cấp tỉnh các địa phương đang tiến hành kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm và kỳ họp bất thường để ban hành Nghị quyết về chức danh và mức phục cấp từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn.

Chứ danh nào được kiêm nhiệm?

Nghị định 34/2019/NĐ-CP mới chỉ quy định chung là Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, không nêu rõ là được kiêm nhiệm những chức danh nào? có được kiêm nhiệm chức danh công chức không? vì trong thực tế nhiều địa phương bố trí người hoạt động không chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ của công chức cấp xã như chức danh cán bộ lao động thương binh, văn hóa xã hội…

Người hoạt động không chuyên trách không được kiêm nhiệm chức danh công chức
Người hoạt động không chuyên trách không được kiêm nhiệm chức danh công chức

Người hoạt động không chuyên trách không được kiêm nhiệm chức danh công chức?

Theo dự thảo Thông tư lần 1 của Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt hoạt động không chuyên trách  ở cấp xã, thôn, tổ dân phố thì:

Không bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của công chức cấp xã (trừ lĩnh vực Quân Sự, Công an) . Trường hợp cần thiết do khối lượng công việc nhiều thì bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm.

(Tiếp tục chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã)

Dự thảo Thông tư cũng quy định việc bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện từ ngày 25/6/2019. Trường hợp đã bố trí vượt quá số lượng thì UBND cấp tỉnh phải có lộ trình sắp xếp bảo đảm đến ngày 31/12/2021  số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng hoặc thấp hơn so với quy định tại Điều 4, Điều 13 Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *