Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách

Ngày 03/10/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 15/10/2019. Và ngày 20/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết 16/2022/NQ-HĐND  Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(Xem hướng dẫn của Sở Nội vụ về giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết 12)

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc nghiên cứu, áp dụng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ðiều 2. Số lượng, chức danh và mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Số lượng

a) Xã, phường, thị trấn loại 1: Tối đa 14 người;

b) Xã, phường, thị trấn loại 2: Tối đa 12 người;

c) Xã, phường, thị trấn loại 3: Tối đa 10 người.

(Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn)

2. Khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã

STTChức danh
Khối Đảng (02 chức danh)
1Tổ chức – Kiểm tra;
2Tuyên giáo – Dân vận;
Khối chính quyền (07 chức danh)
3Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy);
4Phó Chỉ huy trưởng Quân sự;
5Thủ quỹ – văn thư – lưu trữ;
6Nội vụ – thi đua – tôn giáo – dân tộc;
7Kế hoạch – giao thông – thủy lợi – nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (đối với xã) hoặc Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp (đối với phường, thị trấn);
8Văn hóa, thể dục, thể thao và phụ trách đài truyền thanh;
9Công tác gia đình và trẻ em;
Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội (05 chức danh)
10Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
11Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ;
12Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
13Phó Chủ tịch Hội Nông dân;
14Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

3. Bố trí các chức danh

a) Giao Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ khung chức danh quy định tại khoản 2 Điều này bố trí phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhưng không vượt quá số người tối đa quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Đối với các địa phương bố trí Phó Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm?
Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã

4. Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,15 mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế).

b)  Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng đối với 02 chức danh Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã; các chức danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.

5. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã

a) Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

b) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 70% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

c) Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Điều 3. Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư phải thôi việc

1. Đối tượng áp dụng

a) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải thôi việc.

b) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ phải thôi việc.

(Xem hướng dẫn mới nhất về thực hiện Nghị định 34 của tỉnh Quảng Nam)

c) Công an viên thường trực cấp xã dôi dư khi thực hiện lộ trình bố trí công an chính quy tại các xã hoặc dôi dư khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhưng không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi thực hiện Nghị quyết, cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khác thì không áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp: cán bộ, công chức cấp xã thôi kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo nguyện vọng.

3. Mức hỗ trợ

a) Mỗi năm công tác có đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) được hỗ trợ 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm).

b) Mỗi năm công tác không tham gia BHXH được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm).

4. Thời gian công tác được hỗ trợ

a) Thời gian đóng BHXH được tính hỗ trợ chỉ áp dụng đối với khoảng thời gian đảm nhận chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trường hợp tham gia BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

b) Thời gian công tác không đóng BHXH được tính để hỗ trợ không quá 10 năm/người. Trường hợp công tác không liên tục dưới 12 tháng thì được cộng dồn.

c) Thời gian công tác có tháng lẻ từ đủ 06 tháng đến dưới 01 năm được tính tròn 01 năm công tác; thời gian công tác có tháng lẻ từ đủ 03 tháng đến dưới 06 tháng được tính một phần hai (1/2) năm công tác; thời gian công tác có tháng lẻ dưới 03 tháng thì không tính.

d) Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời gian công tác hoặc thời gian tham gia BHXH dưới 02 năm thì được hỗ trợ nghỉ việc bằng 03 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách trung ương theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

2. Nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

4. Bãi bỏ Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh.

Từ năm 2019, 5 chức danh ở thôn sẽ không còn được phụ cấp hằng tháng

Tải toàn văn Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

* HĐND tỉnh Quảng Nam sửa đổi quy định người hoạt động không chuyên trách

Ngày 20/7/2022, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị Quyết 16/2022/NQ-HĐND  Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực từ 01/9/2022, theo đó:

Điều 1. Sửa đổi khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối chính quyền tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:
1. Bãi bỏ chức danh “Phó Trưởng Công an xã”.
2. Bổ sung chức danh “Thú y”.
Điều 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:
“3. Bố trí các chức danh Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, số lượng người được quy định theo từng loại xã, quyết định bố trí phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương.”
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022./.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. thực hiện nghị quyêt 12 phó ch̉ỉ huy trưởng có nghỉ không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *