Giải quyết chế độ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ngày 27/12/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 2787/SNV-XDCQ&CTTN về việc giải quyết chế độ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc tham khảo:

Thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND  ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND. Để việc giải quyết chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư theo đúng quy định tại Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thự hiện một số nội dung sau:

Hướng dẫn hỗ trợ thôi việc  đối với người hoạt động không chuyên trách
Hướng dẫn hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách

1. Sau khi triển khai xong việc thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thì tiến hành lập hồ sơ, thủ tục đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn cấp huyện.

(Xem văn bản Sở Nội vụ hướng dẫn thự chiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND)

2. Về chế độ hỗ trợ dôi dư phải thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND, trong đó lưu ý:

a) Nếu thời gian công tác của người hoạt động không chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội và có thời gian không đóng bảo hiểm xã hội thì tổng mức hỗ trợ được tính theo quy định tại điểm a  + điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND  (trong đó thời gian công tác không đóng BHXH được tính để hỗ trợ  không quá 10 năm/người; thời gian công tác có đóng BHXH thì căn cứ vào sổ BHXH hoặc giấy xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã do cơ quan BHXH huyện cấp đến thời điểm nghỉ thôi việc).

(Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn)

b) Đối với phó Trưởng Công an xã khi thôi việc nếu đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ thì được giải quyết theo chế độ, chính sách của Nghị định này; nếu không đủ điều kiện thì được giải quyết  chế độ theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND.

c) Đối với phó chỉ huy trưởng quân sự cấp xã khi thôi việc nếu đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ thì được giải quyết theo chế độ, chính sách của Nghị định này; nếu không đủ điều kiện thì được giải quyết  chế độ theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND.

3. Về hồ sơ, thủ tục đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ

a) UBND cấp xã lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp về UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) để thẩm tra, tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định và đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí cho UBND cấp huyện để giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư thôi việc.

b) Hồ sơ gửi Sở Nội vụ gồm:

– Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư;

– Tổng hợp danh sách và kinh phí đề nghị hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư;

– Giấy xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã do cơ quan BHXH huyện cấp hoặc sổ BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã do cơ quan BHXH huyện cấp đến thời điểm thôi việc…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *