Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/11/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 2523 /SNV-XDCQ-CTTN Về việc thực hiện quy định liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc nghiên cứu, áp dụng vào công việc.

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1294/UBND-NC ngày 18/11/2019 của UBND huyện Phú Ninh về việc thực hiện quy định liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND. Sở Nội vụ có ý kiến đối với các nội dung đề nghị của UBND huyện Phú Ninh như sau:

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Theo khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 thì số lượng chức danh là 14 chức danh. Vậy đối với các xã loại 2 và loại 3 số lượng bố trí chức danh ít hơn thì việc bố trí chức danh thực hiện như thế nao? Trong trường hợp này, huyện chủ động bố trí theo tình hình thực tế hay cấp trên có hướng dẫn về việc bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại xã, thị trấn?

(Xem hướng dẫn của Sở Nội vụ về giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết 12)

Tại điểm b, khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND có quy định: Đối với các địa phương bố trí Phó Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. Điều đó có nghĩa là chức danh Phó Trưởng Công an chính quy thì không tính vào số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách của xã theo quy định của Nghị quyết?

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND huyện Phú Ninh chủ động thực hiện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn báo cáo Đảng ủy xã, thị trấn, trên cơ sở số lượng, khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thực hiện việc việc rà soát, thống kê, đánh giá chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách hiện có và tình hình thực tế của địa phương để quyết định bố trí, sắp xếp cho phù hợp với số lượng, chức danh theo quy định của Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng không vượt quá số người tối đa quy định và không được bỏ trống nhiệm vụ của các chức danh quy định.

(Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn)

– Đối với các địa phương bố trí Phó Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND (không giảm 01 người như CBCC cấp xã khi thực hiện bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy).

2. Tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019: UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, bãi bỏ và công bố hết hiệu lực đối với Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam theo quy định.

Vậy việc thực hiện một số nội dung về mức phụ cấp kiêm nhiệm được quy định tại Chương III, Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện như thế nào? Vì nội dung này không được quy định trong Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh?

Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm?
Người hoạt động không chuyên trách có được kiêm nhiệm?

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam đã hết hiệu lực thi hành (không còn áp dụng Quyết định này). Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, bãi bỏ và công bố hết hiệu lực theo quy định.

3. Theo khoản 3, Điều 5, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 thì Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/10/2019. Tuy nhiên, ngày 05/11/2019 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết. Vậy việc chi trả phụ cấp đối với những chức danh không nằm trong Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND được thực hiện như thế nào?

Vấn đề này, theo phản ánh của các địa phương, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 2436/BC-SNV ngày 15/11/2019 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất lộ trình thực hiện việc sắp xếp số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND tỉnh chậm nhất đến ngày 31/12/2019 để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong qúa trình thực hiện. Khi nào cấp có thẩm quyền đồng ý thì Sở Nội vụ sẽ thông báo cho các địa phương biết.

4. Theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh không có chức danh Văn phòng Đảng ủy. Vậy bộ phận giúp việc cho Đảng ủy xã, thị trấn được thực hiện như thế nào?

Nhiệm vụ của văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn chuyển cho Văn phòng – Thống kê cấp xã tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 463-TB/TU ngày 12/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

5. Về trường hợp nhân viên thú y cấp xã (theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y) kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách thôn thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chỉ quy định những người hoạt động KCT ở thôn kiêm nhiệm các chức danh ở thôn mới được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm; do vậy, nhân viên thú y cấp xã kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách thôn thì không được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm.

6. Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2019. Thời điểm lập hồ sơ phân loại đơn vị thôn, khối phố kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thực hiện như thế nào?. Huyện chủ động triển khai hay chờ hướng dẫn của ngành chuyên môn tỉnh mới thực hiện vì có liên quan đến mức phụ cấp khoán kinh phí được quy định tại khoản 6, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: Trên cơ sở tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố quy định tại điều 4, điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam); Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ động triển khai, chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành rà soát và lập hồ sơ phân loại thôn, tổ dân phố. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phân loại thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại điều 6 của Quy chế này.

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn, đề nghị UBND huyện Phú Ninh nghiên cứu triển khai thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Anh Tuấn

Tải Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND

Tải Công văn 2523 /SNV-XDCQ-CTTN  của Sở Nội vụ

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *