Nghị quyết  42/NQ-HĐND về thành lập thôn, tổ dân phố ở tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết  42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Sắp xếp, tổ chức lại 1.003 thôn, tổ dân phố để thành lập 515 thôn, tổ dân phố; đổi tên 62 thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, trên địa bàn tỉnh có 1.240 thôn, tổ dân phố.

(Quy định thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 17/11/2019)

1. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ

2. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH

3. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH

4. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH

5. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN

6. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN

7. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố
Nghị quyết  42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

8. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN

9. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

10. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY

11. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRÀ MY

12. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG GIANG

13. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

14. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG

15. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN

16. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC

17. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN

18. TẢI PHỤ LỤC THÀNH LẬP  THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC

Tải Nghị quyết 42/NQ-HDND của HĐND tỉnh Quảng Nam về thành lập thôn, tổ dân phố

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *