Từ 25/6/2019 thực hiện khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019.

Khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã , theo đó người hoạt đọng không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  để chi trả hăng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

Khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

– Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

– Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

– Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng xã , yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã , nguồn kinh phí chi cho cải cách tiền lương ở địa phương , UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

– Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định.

– Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

(Hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã từ ngày 01/7/2019)

– Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thể: Loại 1 tối đa 14 người, loại 2 tối đa 12 người, loại 3 tối đa 10 người.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốcó không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố
Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố

Chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp  bằng 3 lần mức lương cơ sở để chi trả người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng  điểm phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

(Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm?)

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nên trên và căn cứ vào đặc thù của từng xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND tỉnh trình HDDND tỉnh quy định mức phụ cấp từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

(Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách)

TẢI TOÀN VĂN Nghị định số 34/2019/NĐ-CP  ngày 24/4/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (file PDF)

TẢI NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP FILE WORD

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *