Tiếp tục chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4569/UBND-NC về việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, theo đó:

1. UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nội vụ chủ trì, cùng Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh  (triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh), kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có quy định mới . Trường hợp được nghỉ việc thì được truy trả  trong thời gian công tác thực tế.

Quảng Nam: Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Quảng Nam: Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  đảm bảo theo quy định.

(Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm?)

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước  tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát  việc chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã đúng theo quy định của pháp luật và tổng hợp, báo cáo các phát sinh cho UBND tỉnh để theo dõi.

Theo Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/5/2012  Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm các chức danh sau:

a) Khối Đảng:

– Trưởng Ban Tuyên giáo hoặc người phụ trách công tác Ban Tuyên giáo;

– Trưởng Ban Tổ chức hoặc người phụ trách công tác Ban Tổ chức;

(Hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã từ ngày 01/7/2019)

– Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra hoặc người phụ trách công tác Ủy ban kiểm tra;

– Trưởng Ban Dân vận hoặc người phụ trách công tác Ban Dân vận;

– Người phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy. b) Khối chính quyền:

– Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy);

– Phó Chỉ huy trưởng Quân sự;

– Người phụ trách công tác văn phòng – nội vụ – thi đua – tôn giáo – dân tộc;

– Phó Trưởng Ban Nông nghiệp;

– Người phụ trách công tác kế hoạch – giao thông – thủy lợi – nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm;

– Người phụ trách công tác gia đình và trẻ em;

– Thủ quỹ – văn thư – lưu trữ;

– Người phụ trách đài truyền thanh;

– Người phụ trách công tác văn hóa – thể dục, thể thao. c) Khối Mặt trận và các đoàn thể:

(Quảng Nam tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

– Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

– Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ;

– Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

– Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

– Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

– Chủ tịch Hội Người Cao tuổi;

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn gồm các chức danh sau:

– Bí thư Chi bộ;

– Trưởng thôn;

– Trưởng Ban Công tác Mặt trận;

– Phó Trưởng thôn kiêm Thôn Đội trưởng;

– Công an viên.

3. Mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách
Mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách

Mức phụ cấp hằng tháng của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra, ngân sách tỉnh hỗ trợ phụ cấp thêm bằng hệ số 0,5 so với mức lương tối thiểu chung đối với chức danh Phó Trưởng Công an và chức danh Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự; hỗ trợ phụ cấp thêm bằng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung đối với các chức danh còn lại được qui định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này.

4. Mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn

a. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn:

Bí thư Chi bộ được hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,8; Trưởng thôn được hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,75; Phó Trưởng thôn kiêm Thôn Đội trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận được hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,65 so với mức lương tối thiểu chung. Riêng chức danh Công an viên được hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 0,9 so với mức lương tối thiểu chung.

b. Đối với các chức danh khác ở thôn:

Phó Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

TẢI CÔNG VĂN 4569 TẠI ĐÂY

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *