Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 01/7/2019

Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 01/7/2019 được Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.

1. Cách tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 7 của Thông tư này

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang , mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.
Cách tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2019

a) Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x hệ số lương hiện hưởng

b) Công thức tính mức phụ cấp:

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp từ 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm (%) mức lương hiện hưởng cộng chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp từ 01/7/2019 = (Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 + phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2019 (nếu có) + Mức phục cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2019 (nếu có) ) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

– Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ như quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

2. Cách tính lương đối với đại biểu HĐND các cấp

Đối với đại biểu HĐND các cấp quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư này

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động theo công thức sau:

Mức hoạt động phí từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

3. Cách tính lương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phổ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này:

Cách tính phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn từ 01/7/2019
Cách tính phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn từ 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2019 quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi xã, thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5, khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

(5 chức danh ở thôn, tổ dân phố từ năm 2019 không còn được hưởng phụ cấp)

4. Cách tính lương đối với người làm công tác cơ yếu

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này:

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có được tính theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư này (tính tương tự đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức).

Tải toàn văn Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *