Bộ Nội vụ hướng dẫn tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV   sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 01/7/2019.

Theo đó, Thông tư 03/2019/TT-BNV hướng dẫn tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được quy định Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:

1. Các trường hợp tốt nghiệp có bằng đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP  được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm:

(Quy định mới về thông báo tuyển dụng công chức)

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Hướng dẫn đặc cách tuyển dụng công chức, viên chức

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên  tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự)

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) và người làm công tác cơ yếu đã có thời gian công tác từ đủ 5 năm (60 tháng) trong lực lượng vũ trang  hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức  vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu.

(Xem kế hoạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển của UBND tỉnh Quảng Nam)

– Người đang giữ chức danh, chức vụ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, Thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, Thành viên hội đồng thành viên,   Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc) tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ  5 năm (60 tháng/), không kể thời gian thử việc.

2. Các trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động , luân chuyển (không thuộc trường hợp giải quyết chế độ thôi việc) đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc bổ nhiệm chức vụ, chức danh tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên  mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước  giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

(Đại học tại chức có được thi tuyển công chức, viên chức)

Đặc cách trong tuyển dụng công chức
Đặc cách trong tuyển dụng công chức

3. Đối với trường hợp tiếp nhận công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện đồng thời với quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng không phải là cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm  thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, sau đó có văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm để xem xét tiếp nhận và bổ nhiệm theo thẩm quyền.

Tải toàn văn Thông tư số 03/2019/TT-BNV   sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem hướng dẫn tuyển dụng công chức, viên chức, xét chuyển công chức cấp xã lên cấp huyện của tỉnh Quảng Nam

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *