Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 31/7 đến ngày 06/8/2017

  1. Đánh giá cán bộ, công chức vào tháng 12 hằng năm

Theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP  của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017).

Theo đó các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

          – Thời điểm đánh giá, phân loại được tiến hành trong tháng 12 hàng năm và được tiến hành trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

          – Khi tiến hành đánh giá, phân loại đối với cấp phó thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trong trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do người đứng đầu cơ quan, đơn vị bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

          – Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ không yêu cầu “có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

          – Khi xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức thì căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đơn vị xây dựng các tiêu chí phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

  1. Vứt gia cầm mắc bệnh, chết ra môi trường bị phạt đến 6 triệu đồng

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2017/NĐ-CP   quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2017), theo đó:

Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thú y
Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thú y

Phạt tiền từ 5-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường; buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Đối với hành vi sử dụng thuốc thú y trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam để phòng bệnh cho động vật sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

  1. Quy định mới về công tác thi đua khen thưởng

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2017)

cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở; bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được thưởng 1,0  lần mức lương cơ sở. Đối với tập thể, mức thưởng gấp hai lần mức thưởng đối với cá nhân. Đồng thời, cá nhân nhận Huy chương các loại được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Quy định về tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm
Quy định về công tác thi đua khen thưởng

Cũng theo Nghị định, Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng 15,5 lần mức lương cơ sở. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở. Trường hợp cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, mức thưởng lần 12,5 lần mức lương cơ sở; với Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, mức thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở.

Người nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được tặng thưởng 270 lần mức lương cơ sở; Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được tặng thưởng 170 lần mức lương cơ sở.

  1. Quy định mới về phòng xử án

Theo Thông tư 01/2017/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án, theo đó từ ngày 01/01/2018, hình thức Phòng xử án quy định như sau:

– Phòng xử án phải được bố trí Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên nền ốp gỗ ở chính giữa, phía sau và ở trên vị trí của Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

– Phòng xử án được bố trí hai bục, trừ phòng xử án và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. Vị trí của Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp ở trên bục cao nhất; bục thứ hai là vị trí của những người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa, phiên họp.

– Phòng xử án phải bảo đảm không gian để tiến hành phiên tòa, phiên họp và hàng rào ngăn cách giữa khu vực của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng với khu vực của người tham dự phiên tòa, phiên họp; phải bố trí lối đi riêng của Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp; lối đi của những người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, phiên họp; tường trong phòng xử án có nền màu vàng.

-Trường hợp xét xử lưu động thì phòng xử án phải bố trí Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên phông nền màu xanh ở chính giữa, phía sau và ở trên vị trí của Hội đồng xét xử. Bàn của những người tiến hành tố tụng được phủ khăn có màu giống với màu phông nền

5. Hướng dẫn đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo Thông tư 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thông tư này có hiệu lực từ 15/09/2017).

Theo đó Thông tư này quy định về việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã. Cụ thể, đối tượng tham gia đánh giá là tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và đã được trả kết quả giải quyết trong năm đánh giá hoặc năm trước liền kề.

Số lượng đối tượng tham gia hằng năm phải đạt tối thiểu 15% trở lên số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá.

Việc tổ chức đánh giá sự hài lòng bằng Phiếu lấy ý kiến được thực hiện nhiều lần vào cuối tháng, cuối quý hoặc 06 tháng một lần theo điều kiện thực tế của địa phương.

Hằng năm, UBND cấp tỉnh sẽ có những hướng dẫn cụ thể căn cứ quy định về hình thức đánh giá của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã và tình hình thực tế tại địa phương.

6.Quy định mức chi cho công tác xử lý vi phạm hành chính

Theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội dung chi, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 01/8/2017, theo đó: Chi hỗ trợ cho CB, CC làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng:

+ Hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: tối đa 500.000 đồng/hồ sơ;

+ Hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị cấp huyện: tối đa 400.000 đồng/hồ sơ;

+ Hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của cấp xã: tối đa 300.000 đồng/hồ sơ;

Theo Nghị quyết, nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

7.Thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực từ ngày 04/8/2017, theo đó:

* Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình  sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở cấp huyện như sau: Phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với các dự án có nguồn vốn thuộc quyền quyết định đầu tư của cấp huyện và các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, ngân sách Trung ương do cấp huyện làm chủ đầu tư (trừ phần thiết kế công nghệ). Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định các nội dung khác (nếu có) của dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh

* Thẩm quyề phê duyệt đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách: Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt các dự án có nguồn vốn thuộc thẩm quyền  quyết định chủ đầu tư của HĐND, UBND cấp huyện theo Luật Đầu tư công, . Ủy quyền cho UBDN cấp huyện phê duyệt các dự án đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng theo thông báo danh mục đầu tư của UBND tỉnh, quyết định chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền, văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng của Bộ, Ngành Trung ương, mức hỗ trựo của UBND tỉnh; sau khi có kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện, Phòng Tài chính- kế hoạch huyện chủ trì thẩm định các nội dung khác của dự án và tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.

8.Công tác phí hằng tháng lên 500.000đ

          Theo Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thì thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng như sau: Cán bộ cấp xã  thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng: Tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe với mức 500.000đ/tháng

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *