Quy định về trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền

Quy định về trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định tại Quyết định 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 2003/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã , Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phải gửi văn bản trình kèm theo hồ sơ vụ việc đến Sở chuyên ngành cấp tỉnh, cụ thể như sau:

Quy định về trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền
Quy định về trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền

Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp phải giải trình hoặc đối với trường hợp thuộc trường hợp phải giải trình  theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính (thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tối đa là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính):

+ Chuyển hồ sơ 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

+ Sở chuyên ngành kiểm tra, thẩm định hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

+ Văn phòng UBnd tỉnh tiếp nhận và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký: 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị và đầy đủ hồ sơ của Sở chuyên ngành cấp tỉnh;

+ Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính) xem xét, duyệt ký quyết định: 09 ngày, kể từ ngày Văn phòng UBND tỉnh trình hồ sơ.

Đối với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cần thời giai xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo Thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời gian gia hạn không quá 30 ngày (thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không được quá 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính):

Quy định về trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền trong trường hợp phức tạp
Quy định về trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền trong trường hợp phức tạp

+ Chuyển hồ sơ: 30 ngày, trước khi kết thúc thời gian gia hạn.

+ Sở chuyên ngành cấp tỉnh thẩm định, kiểm tra hồ sơ : 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và có văn bản báo cáo  Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký: 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở chuyên ngành.

+ Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính) xem xét, duyệt ký quyết định: 15 ngày, kể từ ngày Văn phòng UBND tỉnh trình hồ sơ.

Đối với các vụ việc vi phạm hành chính do các cơ quan ngành dọc cấp huyện lập (công an, thuế…) trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý thì các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc cấp huyện gửi văn bản trình, kèm theo hồ sơ vụ việc đến các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh để kiểm tra, thẩm định hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

Đối với các vụ việc vi phạm hành chính do UBND cấp xã lập trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý thì UBND cấp xã gửi văn bản trình, kèm theo hồ sơ vụ việc đến Sở chuyên ngành kiểm tra, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện để phối hợp xử lý. Sở chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

Quyết định cũng quy định rõ việc giao nhận hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị địa phương phải có biên bản giao nhận thể hiện rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản và ngày, tháng, năm xử lý văn bản.

TẢI TOÀN VĂN Quyết định 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *