Mở rộng đối tượng được vay vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nhiệp

Ngày 07/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, mở rộng đối tượng được vay vốn chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nhiệp, nông thôn.

Khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân bao gồm:

* Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại.

* Pháp nhân bao gồm: 

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp;

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

– Doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, ngoại trừ: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các đơn vị sản xuất điện và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng doanh nghiệp cung cấp vật tư đầu vào cho  sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

– Doanh nghiệp cung cấp vật tư đầu vào cho  sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hộ gia đình, tổ hợp tác  và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân  là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn  hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện vay vốn thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện.

Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân bao gồm:

– Hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

– Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn.

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

– Tổ hợp tác trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, ngoại trừ các đối tượng sau: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các đơn vị sản xuất điện và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng  Doanh nghiệp tư nhân cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

– Doanh nghiệp tư nhân cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nhiệp, nông thôn theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2018.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *