Tài liệu thi tuyển công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2021 trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ tài liệu được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm theo Thông báo ngày 18/10/2021 của  Tổng cục dự trữ Nhà nước, gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; – Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (nội dung sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức)

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

5. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Tài liệu thi tuyển công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước 2021
Tài liệu thi tuyển công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước 2021

6. Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

7. Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

9. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

12. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

13. Quyết định 36/2019/TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2021 trực thuộc Bộ Tài chính.

Câu 1. Trong chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, Bộ Tài chính được ban hành văn bản nào dưới đây?

a) Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

b) Ban hành Nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

c) Ban hành Nghị quyết, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

d) Ban hành Nghị quyết, Nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Đáp án A

Câu 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước là?

a) tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

b) tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

c) cơ quan thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

d) cơ quan thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?

a) dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

b) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

c) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Đáp án B

Câu 4. Thành viên Chính phủ bao gồm?

a) Bộ trưởng   b)Thủ trưởng cơ quan ngang bộ  c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

d) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

Đáp án C

Câu 5. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 6. Văn bản quy phạm pháp luật phải?

a) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản pháp luật khác.

b) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

c) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP thì Một trong những tiêu chí thành lập cục thuộc bộ là?  

a) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 20 biên chế công chức trở lên.

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 25 biên chế công chức trở lên.

d) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.

Đáp án D

Câu 8.  Đình chỉ việc thi hành một phn hoặc toàn bộ nội dung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?

a) trường hợp văn bản được rà soát có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo nếu chưa được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế kịp thời và tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) trường hợp rà soát văn bản căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội để giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội phát sinh

c) trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ đểrà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế

Đáp án A

Câu 9. Công chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ   b) Hoàn thành nhiệm vụ

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực   d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án D

Câu 10. Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của  ai?

a) Phải xuất phát từ lợi ích của người dân    b) Phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp

c) Phải xuất phát từ lợi ích của doanh nghiệp  d) Phải xuất phát từ lợi ích của xã hội

Đáp án B

1. Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2021 trực thuộc Bộ Tài chính, với 1023 câu.

2. Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2021 trực thuộc Bộ Tài chính, Vị trí Thủ kho bảo quản, Gồm 476 câu

3. Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục dự trữ Nhà nước năm 2021 trực thuộc Bộ Tài chính, Vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ, Gồm 462 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

8 Bình luận

  1. Anh ơi cho em xin bộ tài liệu trắc nghiệm này với ạ. Em cảm ơn Anh ạ!

  2. Anh cho em xin bộ tài liệu trắc nghiệm này với ạ . Em cảm ơn .

  3. Cho em xin bộ tắc nghiệm này với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *