Có được ủy quyền xác minh tình tiết vi phạm hành chính?

Hiện nay việc xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính thường người ban hành quyết định xử phạt giao cho cấp dưới hoặc cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, chứ ít trường hợp người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh. Việc ủy quyền như vậy có đúng hay không?

Thẩm quyền xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính

+ Thẩm quyền xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính được quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như sau:

1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây:

Điều 59. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

a) Có hay không có vi phạm hành chính;

b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;

c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

Hướng dẫn xác minh tình tiết vi phạm hành chính
Có được ủy quyền xác minh tình tiết vi phạm hành chính?

d) Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;

đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này;

e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt.

Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định.

2. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.”

Như vậy, Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì người có thẩm quyền xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

+ Theo chú thích số (4) tại Mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu Biên bản số 05) ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 hướng dẫn cách ghi về người lập biên bản xác minh thì “ghi họ và tên của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc hoặc họ và tên của người đại diện được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ủy quyền”.

Căn cứ các quy định nêu trên,thì mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP để áp dụng chung đối với những vụ việc thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, theo đó, về nguyên tắc thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải thực hiện việc xác minh theo quy định của Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xử lý các vụ việc trên thực tế, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể ủy quyền có người khác để thực hiện việc xác minh, bảo đảm đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan

Trích BỘ TÀI LIỆU TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *