Những điểm mới của Luật Viên chức sửa đổi năm 2019

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực từ 01/7/2020.

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc những điểm mới của Luật Viên chức sửa đổi năm 2019.

1. Các loại hợp đồng làm việc (Khoản 2 Điều 2)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức về cơ bản vẫn quy định 02 loại hợp đồng làm việc, đó là hợp đồng xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

+ Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì tăng thời gian từ 36 tháng lên 60 tháng và chỉ áp dụng với viên chức tuyển dụng  từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 và Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Diem moi cua Luat vien chuc 2019
Những điểm mới của Luật Viên chức năm 2019

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:  Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020; Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy định mới đã tạo sự khác biệt căn bản giữa “công chức” và “viên chức”, khắc phục được hạn chế trong quản lý đội ngũ viên chức là “vào dễ, ra khó”, tạo thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời bảo đảm được cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức đã được tuyển dụng ký hợp đồng liên tục phấn đấu nâng cao trình độ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Viên chức 2010 và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 (gồm 64 câu), phục vụ cho việc học tập, thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch.

2. Về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Khoản 4 Điều 2)

Ngoài quy định về đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Luật 2010 như: Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giáở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ; Viên chức bị buộc thôi việc; Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

Luật viên chức sửa đổi 2019 bổ sung thêm trường hợp Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

3. Về nội dung đánh giá viên chức

Việc đánh giá viên chức được quy định cụ thể hơn, bổ sung một số nội dung đánh giá như sau:

+ Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

+ Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

Đối với viên chức quản bên cạnh việc đánh giá: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bổ sung một số nội dung đánh giá sau:

+ Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;

+ Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

+ Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

4. Về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (Khoản 7 Điều 2)

– Luật hiện hành quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng không phân biệt mức độ vi phạm. Luật viên chức sửa đổi quy định thời hiệu kỷ luật căn cứ vào mức độ vi phạm như sau:

Thời hiệu kỷ luật là 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

+ Thời hiệu kỷ luật là 5 năm đối với các hành vi vi phạm khác.

(Những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2019)

+ Một số trường hợp không áp dụng thời hiệu như: Viên chức là đảng viên có vi phạm đến mức kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xâm hại lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

 – Tăng thời hạn xử lý kỷ luật từ 2 tháng lên 90 ngày, trường hợp phức tạp thì từ 4 tháng lên 150 ngày (5 tháng).

Theo Nghị quyết 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội khóa XV thì:  Kể từ ngày Nghị quyết này được Quốc hội thông qua (ngày 15/11/2022), áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Như vậy, từ ngày 15/11/2022, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là 05 năm đối với vi phạm đến mức kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 10 năm đối với vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Và các trường hợp không áp dụng thời hiệu gồm: CBCC là đảng viên có vi phạm đến mức kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xâm hại lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận giả hoặc không hợp pháp

5. Các quy định khác liên quan đến xử kỷ luật viên chức

Luật 2010 quy định: Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo…Không nêu là quy hoạch chức vụ cao hơn, quy đồng thời gian là 12 tháng.

 Luật 2019 đã quy định cụ thể không quy hoạch chức vụ cao hơn và tách thành 02 mức độ: Từ khiển trách đến cảnh cáo; cách chức. Tùy mức độ vi phạm mà thời gian là 12 tháng hay 24 tháng, cụ thể:

+ Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

+  Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Như vậy, đối với trường hợp khiển trách, cảnh cáo thì không được quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cao hơn nhưng có thể quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ ngang với chức vụ đang đảm nhiệm. Còn trường hợp bị kỷ luật cách chức thì trong hời hạn 24 tháng không được quy hoạch, bổ nhiệm.

6. Về chuyển đổi giữa viên chức và CBCC

+ Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ CBCC được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của LUật Viên chức.

+ Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm CBCC  và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng , khen thưởng và các quyền lợi khác.

7. Quy định chuyển tiếp

+ Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn củahợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

+ Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 được thực hiện theo quy định của Luật này

TẢI TOÀN VĂN LUẬT VIÊN CHỨC TẠI ĐÂY

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Phạm thị huyên

    Cho e xin câu hỏi ôn thi biên chế với a ơi.e cảm ơn a ạ.

  2. add cho e xin tài liệu ôn thi KTC THI GV thpt với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *