Tài liệu thi công chức cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định 2022, gồm 308 câu theo Thông báo số 911/TB-HĐTD ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội
Nội dung ôn tập: Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị – Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội – 2013 của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hoàng. Gồm các bài:
– Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng,
– Bài 2: Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh
– Bài 9: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,
– Bài 12: Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội
– Bài 14: Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
– Bài 16: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền.
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Nội dung ôn tập:
Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
Chương II: Điều 31, 33, 35
Chương III: Điều 59, 63
Chương VI: Điều 113, 114

Tài liệu thi công chức cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn năm 2022
Tài liệu thi công chức cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn năm 2022

3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008
Nội dung ôn tập:
Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 7
Chương II: Điều 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
Chương IV: Điều 42, 55, 57, 59, 60
Chương V: Điều 61, 63
Chương VI: Điều 65
Chương VII: Điều 70, 71, 72
Chương VIII: Điều 76
4. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Nội sung ôn tập: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức
5. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
Nội dung ôn tập: Toàn văn Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.
6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Nội dung ôn tập: Điều 2, 3, 4, 7, 24, 25, 26, 29, 30.
7. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
8. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
9. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định 2022

Câu 1.  Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?

a) Do Chủ tịch Ủy bannhân dân quyết định;

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp trên trực tiếp, đối với phiên họp Ủy bannhân dân cấp tỉnh thì theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy bannhân dân.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 2. Ủy ban nhân dân gồm?

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND

Đáp án A

Câu 3 . Trách nhiệm đánh giá công chức

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

Đáp án B

Câu 4 . Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?

a) do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

b) do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý thực hiện.

c) do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý, sử dụng trực tiếp thực hiện.

Đáp án A

Câu  5. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 6. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 7. Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?

a) đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép

b) đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

c) cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 8. Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì?

a) chưa xem xét xử lý kỷ luật

b) chưa xem xét xử lý kỷ luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

c) vẫn xem xét xử lý kỷ luật

Đáp án B

Câu 9. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.   c) Hạ bậc lương   d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 10. Cơ quan có thẩm quyền quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi với người hoạt động không chuyên trách và mức bi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

a) Bộ Nội vụ   b) HĐND cấp tỉnh    c) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 11.  Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc?

a) đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

b) đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

c) đối tượng không tham gia bảo hiể xã hội

Đáp án A

Câu 12. Thời gian tập sự?

a) không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn

b) được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn

c) không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định 2022, gồm 308 câu . Lưu ý: Không có Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *