Tài liệu thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hà Nam năm 2022  Ban hành kèm theo Quyết định số 1734 /QĐ-UBND  ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, tập trung vào các văn bản sau:

  1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
  2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Chỉ ôn phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức – Điều 1);
  3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Chỉ ôn phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương – Điều 2);
  4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
  6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (chỉ ôn Chương II – “Soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính” và Phụ lục I – “Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản”);
  7.  Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hà Nam năm 2022

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Nam
Tài liệu thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2022

Câu 1. Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

Câu 2. Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?

a) ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

b) ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

c) ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Đáp án B

Câu 3. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?

a) Thực hiện sáu tháng hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

b) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

c) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển, biệt phái.

Đáp án B

Câu 4 . Cán bộ mấy năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.

a) 2 năm    b) 3 năm     c) 4 năm

Đáp án A

Câu 5. Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải?

a) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo hoặc điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn

b) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan cấp trên đặt tại địa bàn

c) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn

Đáp án C

Câu 6.  Ủy ban nhân dân tỉnh gồm?

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh

d) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh

Đáp án A

Câu 7. Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

b) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

Đáp án A

Câu 8. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.  b) Cảnh cáo.  c) Hạ bậc lương

d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 9. Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?

a) Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ hai tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

b) Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

c) Viết hoa chữ cái của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

Đáp án B

Câu 10. Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?

a) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp dùng chữ số

b) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng

c) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hà Nam năm 2022, gồm 905 câu hỏi và đáp án  

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *