Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Gia Lai năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 do Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai thông báo cho người đăng ký dự tuyển.

Phần thi Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian 60 phút.

1. Dành cho thí sinh 05 ngạch sau: Ngạch Chuyên viên,ngạch Kiểm lâm viên, ngạch Kiểm dịch viên thực vật, ngạch Văn thư viên,  ngạch Kế toán viên

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013:
– Chương I.
– Chương II.
– Chương XI: Điều 119.

Tài liệu thi công chức tỉnh Gia Lai 2020
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Gia Lai năm 2022

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008:
– Chương I: Điều 1 đến Điều 7.
– Chương II: Từ Điều 8 đến Điều 20.
– Chương IV: Mục 1: Điều 32, 33, 34; Mục 3: Điều 42; Mục 6: Điều 55, 56, 58.
– Chương IX: Điều 76.
Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan đến các chương nêu trên được quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015:
– Chương I: Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 9.
– Chương II: Mục I: Điều 16; Điều 17; Điều 20; Mục II: Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 27.
– Chương III: Mục III: Điều 51; Điều 52.

Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan đến các chương nêu trên được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:
– Chương I : Điều 2, 3, 4; Điều 11, 12, 13, 14.
– Chương II: Điều 27, 28, 29, 30.
– Chương VIII: Điều 112; Điều 114; Điều 119; Điều 121; Điều 122; Điều 125.
– Chương IX: Điều 128; Điều 132.
– Chương XIII: Điều 151 đến Điều 157.
Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan đến các chương nêu trên tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020:
5. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan nêu trên hiện được quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan nêu trên hiện được quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức:
– Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5.
– Chương 2: Điều 6, 7, 8, 9, 10, 13.
– Chương 3: Mục 3: Điều 24, 25, 26.
– Chương 4: Điều 38.

– Chương 5: Điều 44.
8. Các chuyên đề:
– Chuyên đề 1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị (Mục I.2; I.3; II.3).
– Chuyên đề 3: Công vụ, công chức (Mục I)
(Các chuyên đề trên thuộc Tài liệu bồi dưỡng ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương – Ban hành kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia).
9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:
– Chương II;
– Chương III: Mục 1, mục 2

2. Dành cho thí sinh ngạch Văn thư viên trung cấp

Tài liệu ôn tập như ngạch Văn thư viên (mức độ dễ hơn)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Gia Lai năm 2022 

 Câu 1. Những tổ chức, ca nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?

a) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Đảng và toàn thể Nhân dân

b) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân

c) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân

d) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và toàn thể Nhân dân

Đáp án C

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?

a) luật định.

b) pháp luật quy định

c) Quốc hội quy định

d) Chính phủ quy định

Đáp án A

Câu 3. Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

c) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

d) Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

Đáp án D

Câu 4. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu  5. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên?

a) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

b) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội hoặc các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

c) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội

Đáp án A

Câu 6. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?

a) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

b) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thôn

c) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thị trấn

Đáp án A

Câu 7. Quy phạm pháp luật là?

a) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

b) quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

c) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng thường xuyên đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đáp án A

Câu 8. Vị trí và chức năng của sở là?

a) cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

b) cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 9. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Gia Lai năm 2022, gồm 455 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *