Tài liệu thi công chức khối Đảng, Nhà nước tỉnh Hà Nam 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024 theo thông báo số 49/TB-HĐTD  ngày 24/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Nam về phê duyệt tài liệu ôn tập các môn thi tuyển, xét tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024.

I. Danh mục tài liệu kiến thức chung

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (chỉ ôn tập chương I: Những quy định chung; chương VIII: Xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; chương IX: Xây dựng và ban hành Quyết định của UBND cấp tỉnh; Chương X: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện)

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP  ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Nhà nước tỉnh Hà Nam 2024
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Nhà nước tỉnh Hà Nam 2024

II. Trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Nhà nước tỉnh Hà Nam 2024

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024:

Câu 1:Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do cơ quan nào quyết định?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

C. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

D. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đáp án B

Câu 2:Theo Hiến pháp năm 2013, nội hàm công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nào sau đây là đúng?

A. Là người có quốc tịch Việt Nam.

B. Là người sinh sống tại Việt Nam.

C. Là người sinh ra tại Việt Nam.

D. Là người sinh ra và sinh sống tại Việt Nam.

Đáp án A

Câu 3. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 4. Quy phạm pháp luật là?

a) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

b) quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

c) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng thường xuyên đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đáp án A

Câu 5. Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra?

a) 15 ngày

b) 20 ngày

c) 25 ngày

d) 30 ngày

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch?

a) Cán bộ, công chức cấp xã;

b) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

c) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

c) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, nội dung nào sau đây  là yêu cầu phải bảo đảm thực hiện khi bố trí, phân công công tác cho công chức?

a) Phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ được giao với chức danh, chức vụ và ngạch công chức được đảm nhiệm

b) Phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ được giao với thâm niên công tác

c) Phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ được giao với mối quan hệ của công chức với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức bố trí , phân công công tác

d) Phú hợp giữa nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tuổi đời của công chức

Đáp án A

Câu 8.  Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

b) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

c) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

Đáp án A

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Câu 9. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Giáng chức

d) Cách chức

Đáp án D

Câu 10. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?

a) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Chấp hành sự phản công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

d Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024, gồm 630 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *