Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2024 theo Thông báo 553/TB-UBND ngày 08/5/2024 của UBND thành phố Phổ Yên thông báo Danh mục tài liệu ôn tập sử dụng trong tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Phổ Yên năm 2024.

I. Danh mục tài liệu ôn thi

1. Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018.
5. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
6. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Thái Nguyên 2023
Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên năm 2024

7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
8. Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
10. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

II. Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức cấp xã thành phố Phổ Yên

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

a) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

b) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

c) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

đáp án C

Câu 2. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây

a)Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp;

b) Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;

c) Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

d) Tất cả chức năng trên

Đáp án D

Câu 3. Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

c) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?

A.Được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở.

B.Được quyền thành lập công ty hợp danh.

C.Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

D.Được hưởng chính sách ưu đãi về phương tiện đi lại.

Đáp án B

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã

Câu 5. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?

A.Cảnh cáo.         B. Cách chức.              C. Giáng chức.          D. Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là?

a) đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách

b) đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

c) đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách

Đáp án B

Câu 7. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Hội đồng nhân dân xã thành lập?

a) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội

b) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội, Ban Dân tộc

c) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội, Ban Nông thôn

d) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội, Ban đô thị

Đáp án A

Câu 8. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,  quyết định kỷ luật đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực được công khai tại?

a) Chi bộ nơi người bị xử lý kỷ luật sinh hoạt đảng

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc và các tổ chức liên quan

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc và chi bộ nơi cư trú của người bị xử lý kỷ luật

Đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP  ngày 01/7/2019 của Chính phủ, người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

a) Được hưởng lương cơ bản theo vị trí việc làm mới

b) Được hưởng lương cơ bản theo vị trí việc làm như trước khi bị đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác

c) Được hưởng chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo vị trí công tác mới

d) Được giữ nguyên chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi bị đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP,  Kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã thực hiện như thế nào?

a) Thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó.

b) Thực hiện theo quy định của Quốc hội về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó.

c) Thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Chính phủ

d) Thực hiện theo quy định của luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án A

 Câu 10. Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?

a) Chủ tịch UBND cấp xã

b) UBND cấp xã

c) UBND cấp huyện

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án D

Câu 11. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 12. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?

a) theo từng năm công tác.

b) 6 tháng một lần

c) đánh giá thường xuyên

Đáp án A

Câu 13. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

a) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) trước ngày 30 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *