Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30 về công tác văn thư

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định của Nghị định 30/2020NĐ-CP về công tác văn thư, trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP gồm 150 câu,

Câu 1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?

a) Ngày 01/3/2020   b) Ngày 03/3/2020  c) Ngày 04/3/2020  d) Ngày 05/3/2020

Đáp án D

nghị định 30/2020/nđ-cp về công tác văn thư
Câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

 Câu 2. “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

d) Thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định.

Đáp án A

(Tổng hợp những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

Câu 3. “Bản gốc văn bản” là ?

a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền

c) Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành

d) Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức

Đáp án A

Câu 4. “Bản chính văn bản giấy” là?

a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

c) Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo văn bản của cơ quan, tổ chức

d) Tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành

Đáp án A

(Hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

Câu 5.  “Bản sao y” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án C

Câu 6. “Bản sao lục” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án A

(Các hình thức sao văn bản trong cơ quan hành chính Nhà nước)

Câu 7. “Bản trích sao” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án B

Câu 8. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?

a) Bản chính văn bản giấy

b) Bản gốc văn bản giấy.

c) Cả a và b

Đáp án B

Câu 9. Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

(Khi nào sử dụng Tờ trình, Công văn trong văn bản hành chính?)

b) Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Mẫu giấy mời họp trong cơ quan nhà nước
Mẫu giấy mời họp trong cơ quan nhà nước

c) Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đáp án B

(Tải mẫu Giấy mời họp, làm việc trong cơ quan Nhà nước)

Câu 10. Bản thảo văn bản phải ai  duyệt?

a) do người có thẩm quyền ký văn bản

b) do cấp phó của người có thẩm quyền ký văn bản

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 11. Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

a)  về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

b) về nội dung văn bản

c) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản

Đáp án B

(Hướng dẫn cách soạn thảo, trình bày văn bản hành chính mới nhất)

 Câu 12. Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

a)  về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

b) về nội dung văn bản

c) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản

Đáp án A

(Quy định mới về viết hoa trong văn bản hàn chính)

Câu 13.Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành?

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

b) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 14. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?

a) Như cấp trưởng

b) cấp phó ký thay cấp trưởng.

c) Như người đứng đầu

Đáp án B

Câu 15. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được  ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu

Đáp án A

Câu 16. Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa như thế nào?

a) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều

b) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản

c) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

Đáp án A

Câu 17. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Giấy mời là

A.Văn bản quy phạm pháp luật     B.Văn bản chuyên ngành

C.Văn bản cá biệt           D.Văn bản hành chính

Đáp án D

Câu 18. Thể thức văn bản hành chính gồm bao nhiêu thành phần chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ?

a)5 thành phần    b)7 thành phần    c)9 thành phần    d)12 thành phần

Đáp án C

Câu 19. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”:

a.Được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản.

b.Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản.

c.Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản.

d.Được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản.

Đáp án B

Câu 20. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Khi trình bày bản sao sang định dạng giấy, các cụm từ “SAO Y”, “SAO LỤC”, “TRÍCH SAO” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ

a.  12 đến 13, kiểu chữ đứng     b.12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm

c. 12 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm    d.13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm

Đáp án D

Câu 21. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, áp dụng đối với cơ quan nào?

a) Cơ quan, tổ chức nhà nước và cơ quan Đảng

b) Cơ quan, tổ chức nhà nước và tất cả doanh nghiệp

c) Cơ quan, tổ chức nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

d) Cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Đáp án D

Câu 22. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng đối đối với văn bản hành chính được thực hiện theo quy định được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện theo quy định nào?

a) Pháp luật

b) Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020

c) Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật

d) Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 24/01/2021

Đáp án B

Câu 23. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Văn bản nào sau đây không phải là văn bản hành chính?

a) Quy chế

b) Chỉ thị

c) Quy định

d) Bản cam kết

Đáp án D

Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải toàn văn 150 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư để phục vụ cho học tập, công việc và thi công chức, viên chức.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

72 Bình luận

 1. Tôi muốn có 60 câu hỏi tìm hiểu nghị định số 30

 2. Trương Huỳnh Kim Thỏa

  Cho e xin 60 câu hỏi về nghị định 30

 3. cho em xin 60 câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 30 ạ .

 4. Cho em xin 60 câu hỏi trắc nghiệm về Nghị định 30/2020/NĐ-CP với ah!

 5. Cho em xin 60 câu hỏi trắc nghiệm về Nghị định 30/2020/NĐ-CP với ah!

 6. Cho em xin 60 câu hỏi trắc nghiệm về Nghị định 30/2020/NĐ-CP với ah

 7. Nguyễn Thành Luân

  Em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 30 với ạ

 8. Nguyễn Thị Kiều Diễm

  Cho e xin câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 30/2020/NĐ-CP với ạ

 9. Cho tôi xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30 về công tác văn thư.
  Xin cảm ơn!

 10. cho toi xin bộ câu hổi nghị định 30

 11. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này ạ!Em cảm ơn!

 12. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư với ạ.
  Cảm ơn anh!

 13. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư nhé, cảm ơn Bạn!

 14. Cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư nhé, cảm ơn Bạn!

 15. Cho em xin bộ câu hỏi về nghị định 30 ạ

 16. cho tôi xin 60 câu hỏi trắc nghiệm về Nghị Định 30. cảm ơn nhiều

 17. Lê Thị Hà Nhi

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư với ạ.
  Cảm ơn anh!

 18. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 30 ạ

 19. nông Thị Mỹ Hạnh

  bạn gửi cho mình bộ câu hỏi thi trắc nghiệm

 20. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này với ạ

 21. Lê Nguyễn Quỳnh Như

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này với ạ

 22. Phan Đình Trọng

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư với ạ.
  Cảm ơn anh!

 23. Hoàng Thị Thơ

  Em muốn xin 60 câu hỏi bài tập – nghị định 30 về công tác văn thư

 24. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư với ạ.
  Cảm ơn anh!

 25. Cho em xin trắc nghiệm nghị định 30 về văn thư với ạ

 26. cho mình xin toàn bộ câu hỏi trong thông tư 30 ạ.

 27. cho e xin 60 câu trắc nghiệm về nghị định 30

 28. cho em xin với

 29. Nguyễn Thị Dung

  cho e xin 60 câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 30 ạ

 30. Tôi cũng muốn xin bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm về Nghị định 30/2020. Trân trọng cảm ơn rất nhiều.

 31. Cho xin bộ câu hỏi qua mail tks

 32. Cho tôi xin bộ câu hỏi và đáp án tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, xin chân thành cám ơn rất nhiều!

 33. cho em xin bộ câu hỏi với ạ, Em cảm ơn

 34. cho em xin bộ câu hỏi với đáp án tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, xin chân thành cám ơn rất nhiều!

 35. cho e xin tài liệu với ạ

 36. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Cho em xin tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm NĐ 30 với ạ

 37. Anh cho em xin câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 30 với ạ. em cảm ơn nhiều

 38. cho em xin file ạ

 39. cho em xin bộ câu hỏi về NĐ 30 với ạ

 40. Cho mình xin full bộ 139 câu hỏi với

 41. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về NĐ 30

 42. Cho em xin full bộ câu hỏi trắc nghiệm về NĐ 30 với ạ
  Em xin cảm ơn

 43. Tôi muốn nhận được bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *