Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Tuy Đức, Đăk Nông 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thuộc Quận huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông năm 2024 theo Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tuy Đức năm 2024.

I. Danh mục kiến thức chung thi công chức phường

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ   và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 22/11/2019

3. Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức   và Luật Viên chức ngày 25/11/2019

4. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Tuy Đức, Đăk Nông 2024
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Tuy Đức, Đăk Nông 2024

6. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

7. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ  về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

8. Các văn bản khác liên quan

Dưới đay là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thuộc Quận huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông năm 2024

Câu 1. Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

b) Đảng Cộng sản Việt Nam

c) Hội Nông dân Việt Nam

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáp án A

Câu 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở?

a) cấp tỉnh, cấp huyện

b) cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

c) cấp tỉnh

d) cấp huyện

Đáp án A

Câu 3. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo đề nghị của?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đáp án D

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã

Câu 5. Theo Luật Cán bộ, công chức thì nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 6.  Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?

a) có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành

b) có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết

c) có quá hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng đối với văn bản chuyên ngành được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện do ai qui định?

a) Người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực

b) Nhà nước

c) Người đứng đầu quản lý cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực

d) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 8. Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?

a) công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

b) công chức

c) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đáp án A

Câu 9. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của Đảng và của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thuộc Quận huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông năm 2024, gồm 1122 câu  (Lưu ý thiếu mục 7,8)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *