Tài liệu thi công chức tỉnh Đắk Nông 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023, theo Thông báo 80/TB-HĐTD ngày 07/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông thông báo về danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2023.
  1. Hiến pháp năm 2013
  2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
  3. Luật Cán bộ công chức năm 2008. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
  4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020.
  5. Nghị quyết số 18/NQ-TƯ ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành trung ương, khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 03/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023

Tài liệu thi công chức tỉnh Đắk Nông 2023
Tài liệu thi công chức tỉnh Đắk Nông 2023

Câu 1. Theo hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Công dân từ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

b) Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

c) Công dân từ đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Đáp án B

Câu 2. Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?

a) ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

b) ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

c) ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Đáp án B

Câu 3. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 4. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 5.  Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?

a) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng

b) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

c) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc

Đáp án A

Câu 6.  Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;

a) 03 tháng

b) 04 tháng

c) 05 tháng

d) 06 tháng

Đáp án D

Câu 7. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 8.  Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành hình thức văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Nghị quyết

b) Quyết định

c) Chỉ thị

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 9. Theo Nghị quyết 18 thì mục tiêu Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố;  Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015, thực hiện ở thời điểm nào?

a) Đến năm 2021

b) Đến năm 2023

c) Đến năm 2025

d) Đến năm 2030

Đáp án A

Câu 10. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào?

a) bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

b) bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

c) bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

Đáp án A

              Câu 11. Ký hiệu của văn bản bao gồm?

a) chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản

b) chữ viết tên loại văn bản và chữ viết   tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản

c) chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023, gồm 974 câu.

 

 

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572