Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Đăk Nông năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức năm 2021 tỉnh Đăk Nông, gồm 885 câu.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức  tỉnh Đăk Nông năm 2021 được trangtinphapluat.com biên soạn dựa theo Thông báo 69/TB-HĐTD ngày 09/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đăk Nông về công bố danh  mục các văn bản ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển công chức (Danh mục dùng chung cho khối các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị – xã hội), gồm các văn bản sau:

1. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ chuyên đề 1 đến chuyên đề 8 ban hành kèm theo quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

+ Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị

+ Chuyên đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Đăk Nông năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Đăk Nông năm 2021

4. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020.

6. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư
Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức năm 2021 tỉnh Đăk Nông, gồm 885 câu.

Câu 1. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là?

a) hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) hành chính và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

c) phối hợp và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 2. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

  1. a) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội
  2. b) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội, chức năng cộng đồng
  3. c) Chức năng cai trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

Đáp án A

Câu 3. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 4. Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải?

a) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo hoặc điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn

b) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan cấp trên đặt tại địa bàn

c) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn

Đáp án C

Câu 5. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 6. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?

a) Nghị quyết, quyêt định, chỉ thị    b) Nghị quyêt, quyết định  c) Nghị quyết, chỉ thị

Đáp án B

Câu 7.  Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Hiến pháp; Bộ luật, luật , nghị quyết    b) Hiến pháp; Bộ luật, luật   c) Hiến pháp; luật , nghị quyết

Đáp án A

 Câu 8. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thì “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

  • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức năm 2021 tỉnh Đăk Nông, gồm 885 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *