Tài liệu thi công chức phường thuộc Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp phường thuộc Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội năm 2024 theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTD ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức quận Hoàng Mai.

I. Danh mục kiến thức chung thi công chức phường

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 (các chương I, III).

3. Luật số 47/2019/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13

4. Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 (Các chương I, II, V)

5. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (ĐIều 1).

6. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm số 80/2015/QH13 (các chương I, II, XIII)

 7. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (các chương I, II, III, IX)

8. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

9. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (các chương I, II, IV, V)

Tài liệu thi công chức phường thuộc Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024
Tài liệu thi công chức phường thuộc Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024

10. Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Điều 1, ĐIều 2)

11. Nghị định 90/2020/NĐ-CP  ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Chương 1, mục 2 Chương II, ĐIều 16, 18, 20, 21, 22 chương III)

12. Nghị định 48/2023/NĐ-CP  ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP  ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

13. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (chương I, mục 1, 2 chương II; mục 3 chương III; Điều 38, 39, 41, 42 chương IV)

14. Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

15. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

16. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

17. Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

18. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

19. Quyết định 3506/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm đối với công chức UBND phường thuộc quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. Bộ câu hỏi thi công chức phường thuộc Quận Hoàng Mai

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp phường thuộc Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội năm 2024

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013, Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan nào quyết định.

a) Chủ tịch nước

b) Thủ tướng Chính phủ

c) Quốc hội

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đáp án C

Câu 2. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?

a) loại đặc biệt

b) loại I

c) loại II

d) loại III

Đáp án A

Câu 3. Phân loại đơn vị hành chính là?

a) căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

b) cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

c) cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

Đáp án B

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 7. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?

a) Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;

c) Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;

d) Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

Đáp án D

Câu 6: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 7. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chức danh nào dưới đây không thuộc công chức cấp xã?

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

b) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

c) Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội.

d) Trưởng Công an xã

Đáp án D

Câu 8. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể  Đối với phường?

a) Phường Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người;

b) Phường Loại I là 24 người; loại II là 22 người; loại III là 20 người;

c) Phường Loại I là 25 người; loại II là 23 người; loại III là 21 người;

d) Phường Loại I là 23 người; loại II là 22 người; loại III là 20 người;

Đáp án A

Câu 9. trường hợp nào dưới đây không lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a)Luật, pháp lệnh.

b) Nghị định của Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật.

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật.

d) Quyết định của UBND cấp tỉnh

Đáp án D

Câu 10. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng bằng tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

b) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

c) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

d) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng có thể cao hơn tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

Đáp án B

Câu 11. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì có bao nhiêu nguyên tắc xử lý kỷ luật?

a) 8 nguyên tắc

b) 9 nguyên tắc

c) 10 nguyên tắc

b) 11 nguyên tắc

Đáp án D

Câu 12. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?

a) bút có mực màu xanh, đen, không dùng các loại mực dễ phai.

b) bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

c) bút có mực màu đỏ, không dùng các loại mực dễ phai.

Đáp án B

Giải đáp những vướng mắc của Nghị định 30/2020/NĐ-CP
Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Câu 13. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 24. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm bao nhiêu Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo hướng giảm hợp lý đầu mi các bộ, cơ quan ngang bộ và giảm tương ứng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian.

a) năm 2023

b) năm 2025

c) năm 2027

d) năm 2030

Đáp án D

Câu 25. Theo Nghị định 32/2021/NĐ-CP thì Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường cho mỗi lần bổ nhiệm là bao nhiêu năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực?

a) 03 năm

b) 04 năm

c) 05 năm

d) 06 năm

Đáp án C

Câu 26. Chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

b) là Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

c) là Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

d) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp phường thuộc Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội năm 2024,gồm 1208 câu (Lưu ý thiếu mục 19)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *