Tài liệu thi công chức phường thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp phường thành phố Dĩ Yên, tỉnh Bình Dương năm 2024 theo Thông báo 351/TB-HĐTD ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2024 thuộc thành phố Dĩ An.

I. Danh mục kiến thức chung thi công chức phường

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật cán bộ, công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật Viên chức 2019.

Luật Tổ chức chính phủ 2015.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019.

Tài liệu thi công chức phường thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tài liệu thi công chức phường thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

– Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

– Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

– Quyết định số 06/2022/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

– Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quy định ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

– Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương năm 2023

II. Câu hỏi thi công chức cấp xã, phường

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp phường thành phố Dĩ Yên, tỉnh Bình Dương năm 2024

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội

b) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

c) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

          Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

diem moi cua luat CBCCVC 2019
Trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức mới nhất

Câu 4. Theo Luật Tổ chức Chính phủ thì Thẩm quyền Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là

A. 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

B. 04 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

C. 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

D. 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án C

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) Thẩm quyền Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dân

a) HĐND cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) HĐND và UBND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 7. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?

a) những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao

b) những vấn đề được luật

c) những vấn đề được Chính phủ giao

d) Tất cả trường hợp trên

Đá án A

Câu 8.  Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng  không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

a) 05 ngày

b) 07 ngày

c) 10 ngày

d) 15 ngày

Đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì công chức cấp xã có mấy chức danh?

a) 6 chức danh

b) 7 chức danh

c) 8 chức danh

d) 9 chức danh

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP,  Kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã thực hiện như thế nào?

a) Thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó.

b) Thực hiện theo quy định của Quốc hội về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó.

c) Thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Chính phủ

d) Thực hiện theo quy định của luật, Điều lệ Đảng, tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án A

Câu 10. Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, xác định phương án đúng về mức độ hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức?

a) Nghiêm trọng vừa, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng

b) Ít nghiêm trọng, nghiêm trọng vửa, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng

c) Ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng

d) Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng

Đáp án C

Câu 11. Cổng Dịch vụ công quốc gia do ơ quan nào xây dựng và quản lý?

a) Văn phòng Chính phủ xây dựng và thống nhất quản lý 

b) Chỉnh phủ

c) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới

a) năm 2021

b) năm 2022

c) năm 2023

d) năm 2025

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp phường thành phố Dĩ Yên, tỉnh Bình Dương năm 2024, gồm 1367 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *