Tài liệu ôn thi công chức cấp xã huyện Ba Vì, Hà Nội 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2024 theo Quyết định số 2740/QĐ-HĐTD ngày 06tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Ba Vì.

TTVăn bản, Số hiệu văn bảnNội dung
1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Toàn bộ văn bản
2 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008Chương I: gồm các Điều 2, 3, 4, 5, 7

Chương II: Gồm các Điều 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Chương III: GỒm các Điều 21, 22, 25, 27, 29

Chương IV: Gồm các ĐIều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58

Chương V, gồm các Điều 62, 63, 64

Chương VI: Gồm các Điều 65, 66, 67, 68,69

Chương VII: Gồm các Điều 70, 71, 72

Chương , Gồm các ĐIều 80, 81, 82

3 Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức ngày 25/11/2019Điều 1, gồm các khoản 1, 2, 3, 4, 7,11 , 12, 13, 15, 16, 17
4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 10/7/2015.Chương I, gồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15Chương II, gồm các Điều 30, 31, 32 , 33, 34, 35

Chương VI, gồm các Điều 78, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 98, 103, 104,  107, 109, 113, 114, 117, 118, 125, 126, 127

5 Luật số 47/2019/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019Điều 2, gồm các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 29
6 Nghị định 90/2020/NĐ-CP  ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcGồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22
7  Nghị định 48/2023/NĐ-CP  ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP  ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcToàn văn bản
8  Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcGồm các Điều, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ,9,10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22
9   Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Điều 1, gồm các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcGồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 71, 75, 76
11Nghị định 33/2023/NĐ-Cp ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phốGồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 24, 29, 30, 31, 32
12Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.Toàn bộ văn bản
Tài liệu thi công chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2024
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã huyện Ba Vì, Hà Nội 2024

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2024

Câu 1 . Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

a) Đất liền, hải đảo và vùng trời

b) Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

c) Đất liền, hải đảo và vùng biển

d) Đất liền và lãnh hải

Đáp án B

Câu 2. Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chức chính trị – xã hội?

a) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

b) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

c) Hội Nông dân Việt Nam

d) Công đoàn Việt Nam

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 5. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)

a) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

c) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 6. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án B

Quy dinh ve danh gia CBCC
Quy định về đánh giá cán bộ công chức

Câu 7. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đáp án nào dưới đây đúng?

a) UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

b) UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

c) UBND do HĐND bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

Đáp án A

Câu 8. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?

a) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

b) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thôn

c) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thị trấn

Đáp án A

Câu 9. Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là?

a) Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ tịch

b) Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch

c) Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá ba Phó Chủ tịch; xã loại III có không quá hai Phó Chủ tịch

Đáp án A

Câu 10. Có bao nhiêu mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) 3 mức

b) 4 mức

c) 5 mức

d) 6 mức

Đáp án B

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) Không hoàn thành nhiệm vụ

b) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

d) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đáp án B

Câu 12.  Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì   bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

b) xem xét, kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm.

c) xem xét, kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất

d) xem xét, kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức trung bình tương ứng với hành vi vi phạm.

Đáp án B

Câu 13. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

Câu 14. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Tiêu chuẩn về độ tuổi của công chức Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội?

a) Đủ 18 tuổi trở lên

b) Đủ 20 tuổi trở lên

c) Đủ 21 tuổi trở lên

d) Đủ 22 tuổi trở lên

Đáp án A

Câu 15. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP,Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện như thế nào?

a) Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

b) Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh

c) Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, ở huyện

d) Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng

Đáp an A

Câu 16. Đến năm bao nhiêu thì Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

a) 2023

b) 2025

c) 2027

d) 2030

Đáp án B

Câu 17. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030:

a) 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

b) 60% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

c) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

d) 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2024, gồm 784 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *