Tài liệu thi công chức xã, phường tỉnh Quảng Trị năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã, phường tỉnh Quảng Trị năm 2024, tập trung vào các văn bản sau:

. 1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (chương I, chương IX)

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hợp nhất theo văn bản số 22/VBHN ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương III, chương VI, chương VII

3. Luật cán bộ, công chức (hợp nhất theo văn bản số 25/VBHN ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương II,

4. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

5. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

6. Nghị định 33/2023/NĐ-Cp ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

7. Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (hợp nhất theo văn bản số 05/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ Nội vụ)

Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Trị năm 2023
Tài liệu thi công chức xã, phường tỉnh Quảng Trị năm 2024

 8. Nghị định  về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (hợp nhất theo văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ Nội vụ)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã, phường tỉnh Quảng Trị năm 2024

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

a) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

b) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Chính phủ mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

c) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Đáp án A

Câu 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?

a) đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

b) đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

c) đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đáp án A

Câu 3. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải trình

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

C. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

Đáp án A

Câu 5. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất mấy năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

a) 3 năm

b) 4 năm

c) 5 năm

Đáp án C

diem moi cua luat CBCCVC 2019
Trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức mới nhất

Câu 6. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

B. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

C. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

D. Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Đáp án D

Câu 7. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?

a) Bản chính văn bản giấy

b) Bản gốc văn bản giấy.

c) Văn bản hành chính

d) Văn bản điện tử

Đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Giấy mời là

A.Văn bản quy phạm pháp luật

B.Văn bản chuyên ngành

C.Văn bản cá biệt

D.Văn bản hành chính

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 10. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì cơ quan nào có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện?

a) UBND cấp tỉnh

b) HĐND cấp tỉnh

c) Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng

Đáp án B

Câu 11. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì?

a) chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

b) được tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở hai năm đánh giá

c) có thể được tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

d) tất cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì trừ trường hợp không áp dụng thời hiệu, đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì thời hiệu xử lý kỷ luật là bao nhiêu năm?

a) 2 năm

b) 3 năm

c) 4 năm

d) 5 năm

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã, phường tỉnh Quảng Trị năm 2024, gồm 809 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *