Tài liệu thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển,   công chức tỉnh Yên Bái năm 2024 theo danh mục tài liệu đăng trên website Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái năm 2024, gồm các văn bản sau:

. 1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Văn bản số 25/VBHN ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật cán bộ, công chức

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

5. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ Nội vụ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

7. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ Nội vụ  về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2024
Tài liệu thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2024

8. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2024:

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh là?

a) Tổng Bí thư

b) Thủ tướng Chính phủ

c) Chủ tịch nước

d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đáp án C

Câu 2. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Chính phủ

b) Chủ tịch nước

c) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 3. Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?

a) Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính

b) Cán bộ, công chức phải thực hiện chí công vô tư

c) Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Đáp án C

Câu 4. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?

a) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

b) có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

c) có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực

Đáp án A

Câu 5. Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án B

Câu 6. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật ?

a) không được tính vào thời gian tập sự

b) được tính vào thời gian tập sự

c) do người có thẩm quyền quyết định

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, tuyển dụng công chức theo hình thức xét tuyển không thực hiện việc nào sau đây?

a) Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển

b) Thi trắc nghiệm trên máy tính để kiểm tra trình độ ngoại ngữ

c) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức

d) Phỏng vấn để kiểm tra về kỹ năng thực thi công vụ

Đáp án B

Câu 8. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương không gửi kế hoạch biên chế công chức đúng thời hạn quy định, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định biên chế công chức của bộ, ngành, địa phương đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn bao nhiêu % so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình hằng năm?

a) 0,5%

b) 1%

c) 1,5%

d) 2%

Đáp án B

Câu 9. Cán bộ có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

b) Hoàn thành nhiệm vụ

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án D

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Câu 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?

A. Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm.

B. Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

C. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền.

D. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả

Đáp án C

Câu 11.  Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

Đáp án A

Câu 12. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

a) 01 ngày làm việc

b) 03 ngày làm việc

c) 05 ngày làm việc

d) 07 ngày làm việc

Đáp án C

Câu 13. Theo Nghị quyết 18 thì mục tiêu Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thực hiện trong thời gian nào?

a) Đến năm 2021

b) Từ năm 2021 đến năm 2030

c) Từ năm 2021 đến năm 2025

d) Từ năm 2025 đến năm 2030

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển,   công chức tỉnh Yên Bái năm 2024, gồm 907 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *